ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ε Σ (r-,q-,s-mode)

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ε Σ r-, q-, s-mode

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

Για διατομές από χάλυβα και αλουμίνιο χρησιμοποιούνται δύο είδη βιβλιοθηκών.

1. Βιβλιοθήκες διατομών κατηγορίας 1, 2 και 3 οι οποίες περιέχουν όλες τις σταθερές που απαιτούνται για την ανάλυση και διαστασιολόγηση μιας κατασκευής. Τέτοιες βιβλιοθήκες είναι οι: IPE, HEB, CHS, RHS, Ix2, U…

2. Βιβλιοθήκες λεπτότοιχων διατομών κατηγορίας 4 οι οποίες περιέχουν μόνο τις διαστάσεις που χρειάζονται για τον ορισμό τους. Τέτοιες βιβλιοθήκες είναι οι: HOL, Io, Iw, Hw, C, Z, Σ… Για αυτές τις διατομές οι ενεργές ελαστικές σταθερές υπολογίζονται από το πρόγραμμα την στιγμή που απαιτούνται για κάθε κρίσιμο συνδυασμό των εντατικών μεγεθών.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ SSB

Διπλό ταυ με ημιτονοειδή κορμό

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

Στις ξύλινες κατασκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω βιβλιοθήκες:

1. SO, SO1, SO2, SO3 -Ολόσωμο ξύλο – ορθογωνικές διατομές
2. GL, GL1, GL2, GL3 -Συγκολλητό ξύλο – ορθογωνικές διατομές
3. SOC -Ολόσωμο ξύλο – κυκλικές διατομές

Οι βιβλιοθήκες αυτές περιέχουν τις διαστάσεις των διατιθεμένων διατομών.

Οι κυκλικές διατομές πρέπει να δηλωθούν ως σταθερές( Fix=FF στο data set ‘properties’ ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι βιβλιοθήκες που διανέμονται από το ΝΕΧΤ έχουν extension .org ή .alu.Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο extension επιθυμεί δεδομένου ότι αυτό χρειάζεται μόνο για την αποθήκευσή τους.

Οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται σε μια εφαρμογή πρέπει να τροποποιηθούν( απαλειφή των ανεπιθύμητων διατομών ) και να αντιγραφούν στο current directory χωρίς extension.

Ειδικά για τις διατομές από αλουμίνιο η πρώτη γραμμή της βιβλιοθήκης πρέπει να τροποποιηθεί ως προς τα στοιχεία του χρησιμοποιουμένου μείγματος και της κατεργασίας της διατομής: alloy series, product form and temper( AL, iseri, PF, TEMP, section class ).

Η πρώτη γραμμή της βιβλιοθήκης τυπικά συμπληρωμένη βρίσκεται στο file LIBRARY1.

 

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ MERO

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΤΥΠΟΥ MERO

Τα χωροδικτυώματα τύπου MERO έχουν ράβδους αποκλειστικά τύπου CHS και ειδικούς σφαιρικούς κόμβους. Οι ράβδοι συνδέονται στους κόμβους με ένα κοχλία με τη μεσολάβηση ενός κωνικού και ενός εξαγωνικού εξαρτήματος.

Το πρόγραμμα με αυτοματοποιημένους επαναληπτικούς υπολογισμούς βρίσκει τις βέλτιστες διατομές των ράβδων ,τις διαμέτρους των κόμβων, τις διαστάσεις κοχλιών, των κώνων και των εξαγώνων.

Τα χωροδικτυώματα τύπου MERO έχουν ράβδους αποκλειστικά τύπου CHS και ειδικούς σφαιρικούς κόμβους. Οι ράβδοι συνδέονται στους κόμβους με ένα κοχλία με τη μεσολάβηση ενός κωνικού και ενός εξαγωνικού εξαρτήματος.

Το πρόγραμμα ελέγχει το ενδεχόμενο σύγκρουσης των ράβδων μεταξύ τους παρά τον κόμβο
και όπου χρειάζεται αυξάνει το μήκος( ύψους ) του κώνου. Επίσης, εξετάζει την περίπτωση σύγκρουσης των κοχλιών μεταξύ τους μέσα στο σφαιρικό κόμβο και αν χρειασθεί αυξάνει τη διάμετρο του κόμβου.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Χρησιμοποιούνται οι βιβλιοθήκες:

  1. CHS για τις ράβδους( σωλήνες
  2. Nodes για τους σφαιρικούς κόμβους
  3. Bolts για τους κοχλίες
  4. Cones για τους κώνους
  5. Hexagons για τα εξάγωνα

ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

  • datafile .res : Αναλυτικά αποτελεσματα.
  • .bar : Πίνακας ομοίων ράβδων.
  • .nod : Πίνακας ομοίων κόμβων.
  • .lim : Αρχείο με τις αστοχίες. Πρέπει να είναι κενό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑ Η ΣΥΡΜΟ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ (s-mode)

Γραμμές επιρροής όλων των εντατικών μεγεθών του φορέα στις θέσεις των ζητουμένων αποτελεσμάτων, για κίνηση φορτίου κατά μήκος καθορισθείσας ραβδοσειράς, υπολογίζονται με το πρόγραμμα traffic:

traffic -Q datafile

όπου το datafile είναι το βασικό file αναλύσεως του φορέα (ακόμη και με όλες τις φορτίσεις) με όχημα αποτελούμενο από ένα μόνο άξονα με μοναδιαίο φορτίο.
Το πλήθος των τεταγμένων των γραμμών επιρροής καθορίζεται από τις παραμέτρους Lvx και dvx της εντολής ‘vehicle’.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΑΠΟ OXΗΜΑ Ή ΣΥΡΜΟ(s-mode)

Περιβάλλουσες ενός εκάστου των εντατικών μεγεθών συνοδευομένων από τις αντίστοιχες (συνυπάρχουσες) τιμές των λοιπών μεγεθών, για κίνηση οχήματος ή συρμού
επί της καθορισθείσας ραβδοσειράς, υπολογίζονται με το πρόγραμμα traffic ως εξής:

(α) Όχημα/συρμός με συγκεντρωμένα φορτία μόνο

traffic -Q datafile

όπου το datafile είναι το βασικό file αναλύσεως του φορέα( που ενδεχομένως περιλαμβάνει και κάποιες ή όλες τις φορτίσεις ). Τα αποτελέσματα, δηλαδή οι περιβάλλουσες, αποτελούμενες από 12 εξάδες τιμών για φορείς στο χώρο ή 6 τριάδες για επίπεδους φορείς, μεταφέρονται αυτόματα στη βασική ανάλυση που αμέσως ακολουθεί ως περιπτώσεις φορτίσεως( 12 για το χώρο ή 6 για το επίπεδο ). Στην περίπτωση αυτή τυχόν διανεμημένα κινητά φορτία που συνοδεύουν το όχημα δίδονται στις πρωτογενείς φορτίσεις.

(β) Όχημα/συρμός + διανεμημένα κινητά φορτία

traffic -Qq datafile

Για την επίτευξη ικανοποιητικής ακρίβειας κάθε άνοιγμα της γέφυρας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 12 ράβδους.

Οι περιβάλλουσες μεταφέρονται αυτόματα ως αποτελέσματα φορτίσεων ( 12 στο χώρο ή 6 στο επίπεδο ) στη βασική ανάλυση που αμέσως ακολουθεί. Οι ‘φορτίσεις’ αυτές αποτελούν ομάδα μη συνυπαρχουσών φορτίσεων και συνδυάζονται με τις λοιπές φορτίσεις για τους ελέγχους των διατομών.

 

ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ - ΓΕΦΥΡΕΣ (EC2 /DIN 102)

ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ – ΓΕΦΥΡΕΣ (EC2 /din 102) s-mode

Η προένταση ως φόρτιση εισάγεται στο NEXT δια της περιγραφής των τενόντων προεντάσεως, οι οποίοι αποτελούνται από ευθύγραμμα και παραβολικά τμήματα. Για να είναι δυνατή η περιγραφή των τενόντων ορίζουμε μια ραβδοσειρά, δηλαδή, ένα σύνολο συνεχόμενων ράβδων ή ράβδων που μπορούν να θεωρηθούν συνεχόμενες δια( νοητής ) παραθέσεως.

Οι ράβδοι της ραβδοσειράς δεν πρέπει να περατούται σε στερεούς κόμβους κατά την έννοια της ραβδοσειράς. Εγκάρσιοι στερεοί κόμβοι επιτρέπονται.

Οι διατομές των ράβδων της προεντεταμένης ραβδοσειράς περιγράφονται πάντα με την εντολή ‘arbitrary’ και πρέπει να είναι τοπολογικά ισοδύναμες μεταξύ τους. Ο περιορισμός αυτός καθιστά δυνατό τον καθορισμό ενδιάμεσων διατομών δια παρεμβολής.Στις μη προεντεταμένες γέφυρες οι διατομές των ράβδων της ραβδοσειράς προσομοιώνονται ως διπλά ταυ.

Το σύστημα συντεταγμένων περιγραφής της διατομής πρέπει να έχει τον άξονα x επί της «ευθείας του άνω πέλματος» της δοκού. Από την «ευθεία του άνω πέλματος» εξαρτώνται τα κέντρα βάρους των διατομών.

Οι τένοντες προεντάσεως καθορίζονται εντός της ραβδοσειράς από την απόσταση της αρχής τους από την αρχή της ραβδοσειράς και από τα επί μέρους μήκη των τμημάτων τους.

Οι τεταγμένες των τενόντων μετρώνται από μια ευθεία αναφοράς παράλληλη προς την ευθεία του άνω πέλματος. Συνήθως η ευθεία αναφοράς ταυτίζεται με την ευθεία του πυθμένα της δοκού, στην περίπτωση βεβαίως που ο πυθμένας είναι επίπεδος. Η ευθεία αναφοράς των καλωδίων έχει απόσταση από την ευθεία του άνω πέλματος yref.

Σε προεντεταμένες γέφυρες οι φορτίσεις καθορίζονται ως εξής:

Φόρτιση 1 : ίδιον βάρος
Φόρτιση 2 : πρόσθετα μόνιμα
Φόρτιση 3 : προένταση
Φόρτιση 4 : φορτία από εξοπλισμό σταδίων κατασκευής (αν υπάρχουν στάδια κατασκευής)
Φορτίσεις 5-16 : περιβάλλουσες για κίνηση του οχήματος ή συρμού – φορείς στο χώρο
ή φορτίσεις 5-10 : περιβάλλουσες για κίνηση του οχήματος ή συρμού – επίπεδοι φορείς

Ακολουθούν οι λοιπές φορτίσεις.

 

Η παραπάνω αρίθμηση είναι υποχρεωτική για τις τρεις πρώτες φορτίσεις όταν δεν εξετάζονται στάδια κατασκευής, ενώ όταν έχουμε στάδια κατασκευής και υπάρχουν φορτία από εξοπλισμό για τις τέσσερις πρώτες.

Οι περιβάλλουσες για κίνηση του οχήματος ή συρμού δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα traffic το οποίο καλείται αμέσως προηγουμένως της εκτελέσεως του NEXT:

traffic -qQ datafile
crnext -spd datafile
fatnext -spd datafile

Μπορεί να γίνουν όλοι οι έλεγχοι μιας γέφυρας κατά EC2 ή din 102 με την εντολή :

bridge –mode basic

όπου:
mode = -spd : προεντεταμένη /δυναμικός σεισμός
= -sp : προεντεταμένη /στατικός σεισμός
= -sd : oπλισμένη /δυναμικός σεισμός
= -s : oπλισμένη /στατικός σεισμός

Χρησιμοποιούνται τα αρχεία δεδομένων :

basic.nxt – Αστοχία,απόθλιψη – Όχημα LM1 : (1.0 * Q + 1.0 * u)
basic.crk – Ρηγμάτωση – Όχημα LM1 : (0.75 * Q + 0.4 * u)
basic.ftg – Κόπωση – Όχημα LM3
basic.fg – Κόπωση – Ως basic.ftg χωρίς fatigue data set

Τα παραπάνω αρχεία διαφέρουν μόνο κατά το όχημα, τις περιβάλλουσες λειτουργικότητας( μπορεί να δοθεί μία μόνο με τους κατάλληλους συντελεστές ), τα δεδομένα κόπωσης( περιέχονται μόνο στο basic.ftg ) και το ‘output selection’.

Στις σιδηροδρομικές γέφυρες σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται το όχημα LM71.

Αποτελέσματα στα αρχεία:

basic.res – αστοχία
basic.dec – απόθλιψη
basic.2cr – ρηγμάτωση
basic.fat – κόπωση

Στις γέφυρες δεν ζητείται έλεγχος διατομών (output selection ) στην πρώτη και τελευταία ράβδο( προβόλους ) της ραβδοσειράς.

 

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ s-mode

Δημιουργείται το βασικό file του φορέα:

datafile.nxt

Οι μη σεισμικές φορτίσεις υποχρεωτικά είναι δύο: μόνιμα( g ) και κινητά
( q ).

Οι μονωτήρες περιλαμβάνονται μεταξύ του καταστρώματος της γέφυρας και της κεφαλής των βάθρων. Ορίζονται ως κατακόρυφες ράβδοι μικρού μήκους , συνδέουσες αντίστοιχους κομβους ανωδομής και βάθρων μέσω στερεών περιοχών.

Το file υπολογισμού datafile.isl παράγεται όπως και στον r/q mode από το datafile.nxt με τις ίδιες αλλαγές. Επίσης η βιβλιοθήκη FPS και το file FRIC δημιουργούνται όπως στον r/q-mode.

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Δεδομένα στα : datafile.isl

next -sdi datafile

Γίνονται διαδοχικές επιλύσεις (μη γραμμική ανάλυση) μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση στις μετακινήσεις (παραμορφώσεις) των μονωτήρων.

1η επίλυση με LIB = -1
2η επίλυση με LIB = 0
3η και λοιπές LIB = 1

ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

atafile.res : Συνολικά αποτελέσματα
datafile.iso : Αποτελέσματα σεισμικής μόνωσης μόνον

Όλα τα παραπάνω ισχύουν επίσης για την σεισμική μόνωση στον s-mode του NEXT οποιασδήποτε κατασκευής (δεξαμενών κλπ ).

 

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ s-mode

Η ανάλυση και ο έλεγχος των διατομών ενός προεντεταμένου φορέα
( π.χ. μιας γέφυρας ) που κατασκευάζεται τμηματικά( π.χ. άνοιγμα-άνοιγμα ) γίνεται ως εξής:

* Ετοιμάζεται το βασικό file των δεδομένων: basic του τελικού φορέα με όλες τις φορτίσεις και τον συρμό.

* Υπολογίζονται οι περιβάλλουσες από τα φορτία κυκλοφορίας:

traffic -qQ basic

* Γίνεται ένα τρέξιμο προετοιμασίας των σταδίων κατασκευής:

crnext -spd basic ( ifas=0 ,jpha=4 )

Γίνονται με αυτό γνωστά στο πρόγραμμα το πλήθος των ράβδων και τα σημεία αποτελεσμάτων και ελέγχου των διατομών που θα ισχύουν για όλα τα στάδια κατασκευής καθώς και οι μόνιμες φορτίσεις που επηρεάζονται από τα στάδια κατασκευής. Εδώ οι φορτίσεις αυτές είναι οι τέσσερις πρώτες (jpha=4), δηλαδή τα μόνιμα, τα πρόσθετα μόνιμα, η προένταση( υπερστατικό μέρος ) και τα φορτία από εξοπλισμό. Τα φορτία από εξοπλισμό δρουν σε ένα στάδιο κατασκευής και αίρονται σε επόμενο στάδιο. Τα εντατικά μεγέθη που οφείλονται στον εξοπλισμό προστίθενται στη φόρτιση 1( μόνιμα ) ενώ η φόρτιση 4 στις περιβάλλουσες εισάγεται με μηδενικό συντελεστή.

* Για κάθε ένα στάδιο κατασκευής i γίνεται ένα τρέξιμο:

crnext -spd basici ( ifas=1 )

όπου το basici είναι το βασικό file( basic ) με τις παρακάτω τροποποιήσεις:

crnext -spd basici ( ifas=1 )

όπου το basici είναι το βασικό file( basic ) με τις παρακάτω τροποποιήσεις:

(α) ifas=1 “parameters”

(β) 1/2 σεισμού στο φάσμα( α’=α/2 ) “create”

(γ) Συντελεστής ερπυσμού φ=0 “prestressing” Μέτρο συστολής ξήρανσης εs=0. Στους συντελεστές φ και εs μπορεί να δοθούν οι τιμές που αντιστοιχούν στο αντίστοιχο στάδιο

(δ) Ενεργοποιούνται τα ήδη κατασκευασμένα μέλη από προηγούμενα στάδια( iact=0 ) και τα κατασκευαζόμενα το πρώτον στο παρόν στάδιο( iact=1 ) “activated”

(ε) Απενεργοποιούνται / επανενεργοποιούνται ενδεχομένως κάποια καλώδια που ανήκουν στις ενεργές ράβδους “deactivated”

(ζ) Τροποποιούνται τα “envelopes” έτσι ώστε να μετέχουν μόνο οι επιθυμητές για το ενδιάμεσο στάδιο φορτίσεις (μόνιμα, πρόσθετα μόνιμα, προένταση, συστολή ξήρανσης, θερμοκρασία, άνεμος, σεισμός κλπ.)

Είναι φανερό ότι όλες οι κινητές φορτίσεις που αφορούν τα φορτία κυκλοφορίας πρέπει να έχουν μηδενικούς πολλαπλασιαστικούς συντελεστές( cof ).

Διευκρινίζουμε εδώ, ότι το πρόγραμμα φορτίζει μόνον τις ράβδους που κατασκευάζονται στο παρόν στάδιο με τις φορτίσεις που έχουν αριθμό j=< 3 , ενώ με τις λοιπές φορτίσεις φορτίζει και τις ράβδους που έχουν κατασκευασθεί στα προηγούμενα στάδια. Τις ράβδους που έχουν κατασκευασθεί στα προηγούμενα στάδια φορτίζουν προκειμένου για την προένταση και τα επανενεργοποιημένα καλώδια.

Η φόρτιση του σεισμού δημιουργείται από τις μάζες των μονίμων φορτίων όλων των κόμβων του κατασκευασθέντος τμήματος.

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΟΓΩ ΕΡΠΥΣΜΟΥ

Κατά το τελευταίο στάδιο, όταν ολοκληρωθεί ο φορέας με την κατασκευή και του τελευταίου τμήματος, καλούμε διαδοχικά:

crnext -spd basic ( ifas=1 )
crnext -spd basic ( ifas=-1 )

Τα εντατικά μεγέθη για τις μόνιμες φορτίσεις είναι τα λόγω ερπυσμού ανακατανεμημένα (προσέγγιση ):

Sredis=α*Scompl+(1-α)*Sconstr.stage

όπου : Scompl = εντατικό μέγεθος στον πλήρη φορέα ( ifas=-1 )

Sconstr.stage = εντατικό μέγεθος από το τελευταίο στάδιο κατασκευής ( ifas=1 )
Sredis = εντατικό μέγεθος μετά την ανακατανομή λόγω ερπυσμού
α = Συντελεστής ανακατανομής λόγω ερπυσμού: α=φ/(1+ρφ)
ρ = Συντελεστής ηλικίας του Trost( π.χ. ρ=0.80 )

 

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ( r-q mode)

Δημιουργούνται τα βασικά files του κτιρίου :

datafile.nxt και datafile.ppp

Οι μη σεισμικές φορτίσεις υποχρεωτικά είναι δύο: μόνιμα ( g ) και κινητά
(q).

Οι μονωτήρες περιλαμβάνονται μεταξύ δύο σταθμών σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και στο βασικό file( datafile.nxt ) τα κατακόρυφα στοιχεία (στύλοι ) θα αντικατασταθούν από τους μονωτήρες στο file υπολογισμού της σεισμικής μόνωσης: datafile.isl

Το datafile.isl παράγεται από το datafile.nxt με ελαφρές τροποποιήσεις στα παρακάτω data sets:

‘Isolation data’ – Συμπληρώνονται οι παράμετροι για την συγκεκριμένη μη γραμμική ανάλυση

‘Create earthquake’- Αλλαγές :
Ι=-2, ns=2 Δημιουργία 2 οριζοντίων σεισμών
Χρήση του κανόνα 1.00 /.30
qx=qy=1.0
key=-1 ή -3 Ελαστικό φάσμα
Tx,Ty Συμπληρώνονται από μια αρχική δυναμική ανάλυση χωρίς τους μονωτήρες

‘Rigid joints’ – Δημιουργία κατακορύφων στερεών κόμβων

‘Properties’ – Συμπληρώνονται τα δεδομένα των μονωτήρων με ονόματα από τις σχετικές βιβλιοθήκες σε πλήρη αναλογία με τα δεδομένα των μεταλλικών ράβδων με:

Qlty= ISOL, fix= FF

Ο χαρακτηρισμός των μονωτήρων ως FF εδώ επιτρέπει την προς τα άνω επιλογή, ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια καταλληλότητας, αλλά όχι προς τα κάτω.

Τα δεδομένα όλων των στύλων του κτιρίου πρέπει να δοθούν εδώ χωρίς γένεση.

‘Loading cases’ –

lc
————-
1 Μόνιμα
2 Κινητά
3 Σεισμός Χ
4 Σεισμός Υ

‘Envelopes’ –

env L x ki cof1
——————————–
1 G 1 1.00
2 Q 1 0.30
3 E 1
4 E 1

‘Output selection’ – Για τους μονωτήρες δίνεται μια γραμμή όπου συμπληρώνεται μόνον: icom= 1

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ

a. Μονωτήρες FPS – Friction Pendulum System

Χρησιμοποιείται ένας μόνον τύπος μονωτήρα ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ακτίνα καμπυλότητας R και τον συντελεστή τριβής fr, από τις τιμές των οποίων προκύπτει η ιδιοπερίοδος της σεισμικής μόνωσης και επομένως κανονικά δεν απαιτείται χρήση βιβλιοθήκης με περιεχόμενο ένα και μοναδικό μονωτήρα. Πλην όμως χρησιμοποιεί το NEXT βιβλιοθήκη με περισσότερους τύπους μονωτήρων οι οποίοι διαφοροποιούνται μόνον ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο κατακόρυφο φορτίο.

Η βιβλιοθήκη FPS δημιουργείται από τον χρήστη για το συγκεκριμένο κτίριο εισάγοντας σε μια προκαταρκτική ανάλυση την επιθυμητή ιδιοπερίοδο της σεισμικής μόνωσης Tiso. Από τους διαθέσιμους μονωτήρες επιλέγεται εκείνος με την πλησιέστερη τιμή της ακτίνας καμπυλότητας προς εκείνη η οποία προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση.

Η βιβλιοθήκη FPS συνοδεύεται από το file: FRIC το οποίο περιέχει τους συντελεστές τριβής των μονωτήρων σε συνάρτηση με τό κατακόρυφο φορτίο τους.

b. Μονωτήρες HDRB – High Damping Rubber Bearings

Δίνονται 6 βιβλιοθήκες της ALGA:

1) HDS1, HDS2 : Soft compound( Μαλακή γόμα )
2) HDN1, HDN2 : Normal compound( Μέση γόμα )
3) HDH1, HDH2 : Hard compound( Σκληρή γόμα )

Οι βιβλιοθήκες αυτές συνοδεύονται από τα αντίστοιχα files:

SOFT, NORM και HARD

τα οποία περιέχουν το μέτρο διάτμησης G του ελαστικού και τον συντελεστή απόσβεσης ξ συναρτήσει της γωνιακής παραμόρφωσης γ .

Στις βιβλιοθήκες η στήλη kH πρέπει να είναι κενή, άλλως θα χρησιμοποιηθούν οι αναγραφόμενες ακαμψίες.

Τα ονόματα των μονωτήρων που θα εισαχθούν στα δεδομένα( properties ) οφείλουν να συμπίπτουν με εκείνα των βιβλιοθηκών. Αν, όμως ,επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε για τους μονωτήρες το όνομα HDR ,τότε μπορούμε πριν από την εκτέλεση να δηλώσουμε:

HDR = HD
GUMI = SOFT / NORM / HARD

όπου HD.. είναι ένα από τα ονόματα των παραπάνω βιβλιοθηκών.

Αντί του ονόματος HDR μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το όνομα HDRB.

c. Mονωτήρες LRB – Lead Rubber Bearings

Δίνεται η σχετική βιβλιοθήκη της ALGA με όνομα LR ή LRB.

Όλες οι παραπάνω βιβλιοθήκες μπορούν να τροποποιηθούν ή και να αντικατασταθούν από άλλες με το ίδιο όμως όνομα και format.

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Δεδομένα στα : datafile.isl και datafile.ppp

next -rdi datafile ή
next -qdi datafile

Γίνονται διαδοχικές επιλύσεις( μή γραμμική ανάλυση ) μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση στις μετακινήσεις( παραμορφώσεις ) των μονωτήρων.

1η επίλυση με LIB = -1
2η επίλυση με LIB = 0
3η και λοιπές LIB = 1
Tελευταία LIB -= 2 ( όταν υπάρχουν μεταλλικά μέλη )

ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

datafile.res : Συνολικά αποτελέσματα
datafile.iso : Αποτελέσματα σεισμικής μόνωσης μόνον
 

Σημείωση

Στις αναλύσεις σεισμικής μόνωσης στον q-mode πρέπει να προηγηθεί μία ανάλυση στον r-mode με lib = -1.