s- mode Εισαγωγή δεδομένων

 

Τα δεδομένα του s- mode του ΝΕΧΤ μπορούν να δημιουργηθούν είτε σε γραφικό περιβάλλον είτε με απλό κειμενογράφο κειμένου (text editor). Στην περίπτωση της γραφικής εισαγωγής το πρόγραμμα εκτελεί πολλους ελέγχους για την καταλληλότητα και συμβατότητα των δεδομένων και εμφανίζει στην οθόνη σχετικά μηνύματα, τα οποία βοηθούν τον χρήστη στον εντοπισμό και τη διόρθωση των λαθών. Με την χρήση κειμενογράφου ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα και τη συμβατότητα των δεδομένων που εισάγει.

Γραφική εισαγωγή δεδομένων

 • Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται στο φιλικό γραφικό περιβάλλον με δυνατότητες σχεδιαστικού προγράμματος.

 • Για την ευκολότερη περιγραφή και απεικόνιση των γεωμετρικών στοιχείων του φορέα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας βοηθητικών συστημάτων συντεταγμένων, αδιαφανών επιφανειών, ομάδων μελών και επιπέδων εργασίας. Αυτά βοηθούν στην γρηγορότερη εισαγωγή του φορέα και την παρουσίαση του. Με τις παραπάνω εντολές μπορούμε να εμφανίσουμε και να διαχειριστούμε μέρη μόνο του φορέα ώστε η εισαγωγή και η διόρθωση να γίνονται με ευκολία και ταχύτητα.

 • Η σχεδίαση διευκολύνεται ακόμη περισσότερο με εντολές έλξης σημείων (OSNAP) και αλλαγή συστήματος συντεταγμένων.

 • Ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει γραμμές, κύκλους, τόξα, να κάνει trim, extend, stretch όπως με ένα σχεδιαστικό πακέτο ή να εισαγάγει ένα αρχείο DXF που θα τον βοηθήσει στην εισαγωγή των δεδομένων. Μπορεί επίσης να ζητήσει πληροφορίες γεωμετρίας όπως συντεταγμένες σημείου, αποστάσεις σημείων, κτλ.

 • Η κλήση των εντολών γίνεται με επαναληπτικό χαρακτήρα. Εναλλακτικοί τρόποι κλήσης των εντολών είτε από μενού, είτε από γραμμές εργαλείων, ακόμα και με το δεξί πλήκτρο του mouse. Ορισμένες εντολές είναι διαφανείς (Zoom, OSNAP, κλπ.), ώστε να καλούνται ενώ είναι ενεργή και άλλη εντολή.

 • Υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης μιας ή περισσοτέρων εντολών (undo/redo).

 • Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα αντιγραφής (copy/paste) όλων των στοιχείων ενός φορέα (κόμβου, γραμμικά μέλη, πεπερασμένα, κλπ.) στο χώρο. Έτσι η δημιουργία πολύπλοκων φορέων που παρουσιάζουν επαναληπτικότητα στη γεωμετρία τους μπορεί να γίνει με λίγες μόνο εντολές από ένα βασικό σχήμα που αντιγράφεται πολλές φορές. Το πρόγραμμα συνδέει αυτόματα τα νέα μέλη στα παλιά όταν οι κόμβοι συμπίπτουν αλλιώς δημιουργεί απο μόνο του νέους κόμβους.

 • Υπάρχει ποικιλία διατιθέμενων διατομών στύλων, δοκών και πεπερασμένων στοιχείων. Οι διατομές ορίζονται άπαξ και καταχωρούνται σε βιβλιοθήκη στην μελέτη, ώστε να επιταχύνεται η εισαγωγή στοιχείων με κοινή διατομή. Έτσι μειώνονται τα απαιτούμενα δεδομένα.

 • Στον ορισμό των διατομών μπορούν να τοποθετηθούν τόσο διατομές από σκυρόδεμα όσο και διατομές απο χάλυβα ή ξύλο και να χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχοι κανονισμοί.

 • Οι κόμβοι και οι ράβδοι τοποθετούνται εύκολα ενώ υπάρχει και η δυνατότητα δημιουργίας ραβδοσειρών κατάτμησης μιας ράβδου σε μικρότερες ίσου μήκους ή ορισμένων αναλογιών.

 • Η δημιουργία των πεπερασμένων στοιχείων (τετραπλευρικών-τριγωνικών) μπορεί να γίνει είτε σε μια περιοχή με απλό σχήμα (ορθογωνικό, τραπέζιο, κλπ.) ή κατά ομάδες σε επίπεδα. Μπορούν επίσης να δημιουργηθούν τετραπλευρικά πεπερασμένα στοιχεία σε κύλινδρο, κώνο ή σφαίρα.

  • Το πρόγραμμα έχει επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσει τριγωνικά πεπερασμένα στοιχεία σε μια περιοχή με σύνθετο σχήμα (πολυγωνικό με ή χωρίς οπές) με την εντολή MESH.

 • Το πρόγραμμα μπορεί αυτόματα ή ημιαυτόματα να επαναριθμήσει τους κόμβους και τα μέλη της κατασκευής ώστε ο χρόνος επίλυσης να είναι ο μικρότερος δυνατόν.

Στο ΝΕΧΤ ο κόμβος δεν αποτελεί ένα σημείο αλλα μια στερεά περιοχή. Έτσι χωρίς να ορίζονται περιττές ράβδοι, το πρόγραμμα αντιμετωπίζει την εκεντρότητα στήριξης των ράβδων στους κόμβους με ορθό μαθηματικό τρόπο αφού η η μετακίνηση του σημείου στήριξης είναι συνάρτηση της μετακίνησης του κόμβου.

 • Οι κόμβοι μπορούν να είναι ελεύθεροι να μετακινηθούν ή να είναι δεσμευμένοι σε μία ή περισότερες διευθύνσεις (ακλόνητα ή με ελατήριο). Τα μέλη του φορέα επίσης μπορούν να δηλωθούν ως ελαστικά εδραζόμενα ή και ως ανενεργά. ειδικά με την απενεργοποίηση των μελών (γραμμικών ή επιφανειακών) απλοποιείται η επίλυση πολλών ίδιων κατασκευών που όμως διαφέρουν κατά μερικά μέλη η μία απο την άλλη.

 • Η εισαγωγή φορτίων γίνεται με απλό μαζικό τρόπο. Επιλέγεται το είδος και η τιμή του φορτίου και εφαρμόζεται στα μέλη κατά ομάδες ή μεμονωμένα δια καταδείξεως. Οι διατιθέμενες φορτίσεις είναι:

1.Ομοιόμορφα φορτία

2.Συγκεντρωμένα φορτία

3.Τραπεζοειδή

4.Θερμοκρασία

 • Για την εφαρμογή των παραπάνω φορτίων σε ένα μέλος δεν ορίζονται πρόσθετοι κόμβοι.

 • Δυνατότητα ορισμού στις ράβδους αρθρώσεων κλπ. με απλό μαζικό τρόπο.

 • Υπολογίζονται οι περιβάλλουσες των εσωτερικών δυνάμεων σε όσα σημεία επιθυμεί ο χρήστης. Οι περιβάλλουσες αυτές, είτε εκτυπώνονται είτε όχι, αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του οπλισμού.

 • Δεν υπάρχει περιορισμός από το πρόγραμμα στον αριθμό κόμβων, μελών ή περιπτώσεων φορτίσεων.

Εισαγωγή δεδομένων με editor

 • Εναλλακτικά μπορεί να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων του προς επίλυση κτιρίου μέσω ενός editor. Ο χρήστης ετοιμάζει ένα σκίτσο της προς ανάλυση κατασκευής με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σημειωμένες (αρίθμηση κόμβων και ράβδων, γεωμετρικές διαστάσεις, φορτία κλπ.). Μπορεί να ετοιμάσει κανείς, με τη βοήθεια ενός editor, ένα αρχείο δεδομένων το οποίο αποτελείται από έναν αριθμό ανεξάρτητων ομάδων ομοειδών δεδομένων τα περισσότερα των οποίων είναι κοινά για όλα τα είδη των κατασκευών.

 • Κάθε ομάδα δεδομένων έχει ως πρώτη γραμμή ένα όνομα που τη χαρακτηρίζει, μία ή περισσότερες γραμμές δεδομένων απλής δομής και τελειώνει με μία ή περισσότερες κενές γραμμές. Όλες οι ομάδες δεδομένων είναι γενικές ομάδες με την έννοια ότι δεν υπάρχουν ομάδες που να αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο τύπο στοιχείου ή κατασκευής.

Για περισσότερα, πατήστε στους κάτωθι συνδέσμους