Το N e x t είναι ένα γενικό πρόγραμμα σ τ α τ ι κ ή ς  και δ υ ν α μ ι κ ή ς αναλύσεως καθώς και διαστασιολογήσεως (οπλίσεως) γραμμικών ελαστικών συστημάτων. Οι κανονισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι:

1. Οι Νέοι Ελληνικοί Κανονισμοί (Σκυροδέματος και Αντισεισμικός).
2. Οι Ευρωκώδικες EC2 και EC8.
3. Το DIN 1045.
4. Οι Παλιοί Ελληνικοί Κανονισμοί.
5. Οι Κυπριακοί Κώδικες.

Μπορεί να λειτουργήσει με τους παρακάτω τρεις διαφορετικούς τρόπους (modes):

1. s-mode : Για στατική ανάλυση φορέων τυχούσης μορφής.

2. r-mode : Για στατική και δυναμική ανάλυση κτιρίων με διαφραγματική λειτουργία και δεδομένα ανά όροφο.

3. q-mode : Για στατική ανάλυση κτιρίων χωρίς διαφραγματική λειτουργία και δεδομένα ανά όροφο.

Ο s-mode συμπίπτει με τον τρόπο που λειτουργούν τα γενικά προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων.

Ο r-mode βασίζεται σε ένα εξειδικευμένο χωρικό μοντέλο με τέλεια διαφράγματα. Χρησιμοποιεί μια μοναδική ελαστική συνιστώσα, ένα χωρικό πλαίσιο που αποτελείται κυρίως από οριζόντιες δοκούς και κατακόρυφους στύλους.

Διαθέτει γραφική εισαγωγή δεδομένων. Τόσο τα δεδομένα όσο και τα αποτελέσματα στον r-mode είναι οργανωμένα με βάση τον όροφο. Υπάρχει δηλαδή η έννοια της στάθμης επί της οποίας και μόνον μπορούν να διαταχθούν δοκοί.

Ο q-mode βασίζεται στον s-mode αλλά τα δεδομένα είναι οργανωμένα με βάση τον όροφο, ακριβώς όπως στον r-mode, χωρίς όμως να ορίζονται διαφράγματα. Υπάρχει πλήρης συμβατότητα δεδομένων μεταξύ του r-mode και του q-mode του προγράμματος, έτσι ώστε με το ίδιο αρχείο δεδομένων να μπορεί να γίνει ανάλυση ενός κτιρίου, είτε στον r-mode, είτε στον q-mode, είτε και στους δύο. Επίσης, υπάρχει μηχανισμός ανταλλαγής φορτίσεων( π.χ. θερμοκρασίας και σεισμού ) μεταξύ r- και q- mode του προγράμματος.

Ο r-mode και ο q-mode του n e x t προσφέρουν ένα ρεαλιστικό μοντέλο για την ανάλυση και διαστασιολόγηση ενός κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα εν τω συνόλω του.