Παρακαλώ διαβάστε τους όρους Άδειας Χρήσης που υπάρχουν παρακάτω και, εφόσον θέλετε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση του προγράμματος ΝΕΧΤ στον υπολογιστή σας, δηλώστε ότι συμφωνείτε με αυτούς στο τέλος της σελίδας.

  • Η εγκατάσταση του ΝΕΧΤ γίνεται μόνο σε Windows.  

COMPUTEC SOFTWARE   –   ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») μεταξύ της COMPUTEC SOFTWARE και υμών (εφεξής «Εσείς» ή ο «Χρήστης»).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης και τη χρήση του Λογισμικού, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας. Αν δεν συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους της Άδειας, τότε μην εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό.

H COMPUTEC SOFTWARE είναι κατασκευάστρια και ιδιοκτήτρια του στατικού προγράμματος ΝΕΧΤ και παρέχει στον χρήστη τη διαρκή και προσωπική άδεια να χρησιμοποιεί μόνο το λογισμικό αυτό, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Ορισμοί

ΩςNEXT ” ορίζεται το σύνολο των προγραμμάτων του στατικού και δυναμικού προγράμματος.

ΩςΠεριβάλλον” ορίζεται ο υλικός φορέας του Η/Υ, το λειτουργικό σύστηµα(τα) και τα λοιπά λογισµικά που απαιτούνται για τη χρήση σε συνδυασµό µε το Λογισµικό του προγράμματος.

ΩςΜέσα” ορίζονται όλες οι μέθοδοι µέσω των οποίων ο Κάτοχος Αδείας λαµβάνει το Λογισµικό.

2. Ιδιοκτησία

Η Computec Software έχει τα αποκλειστικά νόμιμα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης του προγράμματος “NEXT” για ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η Computec Software δεν πωλεί το Λογισμικό στον χρήστη, αλλά του παρέχει τη διαρκή και προσωπική άδεια απλώς να το χρησιμοποιεί, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις συμφωνίες του παρόντος. Ο χρήστης αποκτά μόνο την κυριότητα του υλικού (CD-Rom, κλπ.) στο οποίο είναι γραμμένο το λογισμικό και όχι του ίδιου του λογισμικού, που παραμένει στην αποκλειστική κυριότητα της Computec Software. Η Computec Software επιφυλάσσει αποκλειστικά για τον εαυτό της κάθε δικαίωμα που δεν παραχωρεί ρητά με το παρόν στον χρήστη.

3. Παραχώρηση άδειας χρήσης

Με την αγορά των προγραμμάτων, ο κατασκευαστής του λογισμικού σάς παρέχει μια προσωπική, μη αποκλειστική άδεια χρήσης για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό το οποίο υπόκειται στους όρους που περιγράφονται παρακάτω. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε έναν μόνο υπολογιστή για κάθε άδεια που έχετε. Η χρήση του προγράμματος είναι δυνατή μόνο στους υπολογιστές που λαμβάνουν άδεια χρήσης από τον server της εταιρείας της COMPUTEC SOFTWARE. Για την ενεργοποίηση, κάθε φορά, της χρήσης του προγράμματος, απαιτείται η εξασφάλιση από τον χρήστη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων χρήσης από έναν υπολογιστή σε άλλον για περιορισμένο αριθμό μεταφορών με χρήση ειδικού προγράμματος που παρέχεται (ΝextURM).

4. Περιορισμοί στη χρήση του λογισμικού

Μπορείτε να αντιγράψετε το λογισμικό για λόγους εφεδρείας ή αρχειοθέτησης.

Στον χρήστη δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση του λογισμικού πέραν όσων περιοριστικά αναφέρονται στον όρο (3). Ιδιαίτερα απαγορεύεται απολύτως στο χρήστη:
1. Να παραχωρεί τη χρήση του λογισμικού ή αντιγράφων του λογισμικού σε τρίτους, με αντάλλαγμα ή και χωρίς αντάλλαγμα.
2. Να εκμισθώνει, χρονομισθώνει, διασκευάζει, δανείζει, τροποποιεί, μεταγλωττίζει, διανέμει και εμπορεύεται το λογισμικό ή να δημιουργεί λογισμικό παράγωγο ή έργα παράγωγα του λογισμικού ή τμημάτων αυτού.
3. Να αποκωδικοποιεί, αποκρυπτογραφεί ή αναστρέφει τον κώδικα μηχανής σε πηγαίο κώδικα, παρακάμπτει τους μηχανικούς ασφαλείας και προστασίας. Να αντιγράφει την εμφάνιση ή / και την οργάνωση των οθονών και στοιχείων του λογισμικού, τη μέθοδο εργασίας που επιβάλλει στον εκάστοτε χρήστη ως τρόπο επιλύσεως ενός συγκεκριμένου προβλήματος ή να μετατρέπει τον κώδικα μηχανής του λογισμικού με άλλον τρόπο σε μορφή αντιληπτή από άνθρωπο.

5. Περιορισμένη Εγγύηση

1. Η Computec Software δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημιές ή φθορές που οφείλονται:
a. σε ατύχημα, πτώση, σύνθλιψη, περιβαλλοντικές συνθήκες, μαγνητικά πεδία, αντικανονική ηλεκτροδότηση, βλάβη του hardware
b. σε κακή χρήση ή σε χρήση μή σύμφωνη προς τις οδηγίες χρήσης
c. σε κάθε είδους αυθαίρετη επέμβαση ή / και τροποποίηση από άτομο μη ειδικά εξουσιοδοτημένο από την Computec Software
d. σε παράλειψη συχνής λήψης αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων δεδομένων και συστήματος του προγράμματος
e. σε αλληλεπίδραση με άλλα προϊόντα λογισμικού (software) ή με ηλεκτρομηχανικά προϊόντα (hardware).
f. Η Computec Software δεν εγγυάται την ποιότητα, απόδοση, εμπορικότητα ή καταλληλότητα του λογισμικού για καμία ειδική χρήση / εφαρμογή. Το λογισμικό διατίθεται “ως έχει” και ο χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο για την καταλληλότητα και την απόδοσή του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι με το παρόν παρέχεται ρητή, σιωπηρή ή εννοούμενη εγγύηση για οτιδήποτε δεν αναγράφεται ρητά σε αυτό.
g. Η Computec Software και οι προγραμματιστές της σε καμία περίπτωση δεν υπέχουν κύρια ή επικουρική ευθύνη για αποζημίωση οποιασδήποτε θετικής ή / και αποθετικής ζημιάς, ή / και διαφέροντος, ή / και διαφυγόντων κερδών, που θα οφείλεται σε υφιστάμενο σήμερα ή μελλοντικό ελάττωμα ή βλάβη του λογισμικού και του εγχειριδίου οδηγιών που το συνοδεύει. Ενδεικτικά, χωρίς περιορισμό, η Computec Software δεν θα ευθύνεται για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των περιφερειακών του, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα προγράμματα λογισμικού ή δικτύου υπολογιστών για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν λογισμικού ή περιφερειακή συσκευή τρίτου κατασκευαστή, καθώς και για απώλεια δεδομένων, αρχείων ή προγραμμάτων λογισμικού.

Τονίζεται ότι: Λόγω της φύσης του εξειδικευμένου στατικού προγράμματος ΝΕΧΤ, η χρήση του ενδείκνυται μόνο από διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς με εμπειρία να αξιολογήσουν καταλλήλως τα μοντέλα εισαγωγής δεδομένων και τα παραγόμενα αποτελέσματα του στατικού προγράμματος ΝΕΧΤ. Η πολυπλοκότητα των στατικών μοντέλων και των υφιστάμενων σχετικών κανονισμών μελέτης επιβάλλει την επαρκή κρίση του μελετητή μηχανικού και σε καμία περίπτωση το ίδιο το λογισμικό του προγράμματος ΝΕΧΤ δεν μπορεί να αναπληρώσει αυτήν και ρητώς το πρόγραμμα ΝΕΧΤ δεν ευθύνεται για τη σωστή, επαρκή και κατάλληλη ερμηνεία του από τον υπεύθυνο μηχανικό για την σωστή σύνταξη της μελέτης.

2. H COMPUTEC SOFTWARE ρητώς δεν ευθύνεται εάν ο χρήστης απωλέσει, εξαιτίας οποιασδήποτε αιτίας συμπεριλαμβανομένης αυτής του κακόβουλου λογισμικού, τα αρχεία της μελέτης. 

6. Καταγγελία της Άδειας Χρήσης

Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι την τυχόν καταγγελία της. Όλοι οι όροι της θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός από αυτούς, επιφέρει, αυτόματα και χωρίς άλλη ενέργεια, τη μονομερή καταγγελία της από την Computec Software. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, ο χρήστης υποχρεούται να παραδώσει αμέσως στην Computec Software όλο το λογισμικό και τα τυχόν αντίγραφο ασφαλείας του, χωρίς να έχει δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων του, που κατέβαλε κατά την εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης του. Η Computec Software σε περίπτωση καταγγελίας της άδειας επιφυλάσσεται να απαιτήσει από το χρήστη και την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που υπέστη λόγω παράβασης των όρων από το χρήστη.

7. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

7.1 Γενικοί όροι

α. Ο κατασκευαστής δεσμεύεται να εξασφαλίζει τη συνεχή και απροβλημάτιστη πρόσβαση στα προγράμματα και στη λειτουργία αυτών, καθόλη τη χρονική διάρκεια συνδρομής του χρήστη, καθώς και να παρέχει σε αυτόν τεχνικές πληροφορίες που αφορούν στα προγράμματα, εφόσον και μόνον εφόσον αυτός διαθέτει ενεργή συνδρομή. Η προαναφερόμενη “συνεχής πρόσβαση” νοείται χρονικά ως κατά 99% παρεχόμενη, καθώς η φύση της υπηρεσίας εκτελείται μέσω server, οπότε θα υπάρχουν ελάχιστες χρονικές στιγμές – αυτές της συντήρησης του server – κατά τις οποίες ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση. 

β. Στον χρήστη παρέχεται ένα εισαγωγικό εκπαιδευτικό σεμινάριο εκμάθησης των λογισμικών στην έδρα της εταιρίας μας, Καρύστου 6.

7.2. Ειδικοί όροι

Η συνεχής και απροβλημάτιστη λειτουργία εξασφαλίζεται με:

Παροχή τεχνικών πληροφοριών και απαντήσεις σε ερωτήσεις σας που αφορούν τις παραπάνω εφαρμογές, τηλεφωνικά ή μέσω email ή με επίσκεψή σας στην έδρα του κατασκευαστή τις εργάσιμες ημέρες και από 12:00 ως 19:00.

  • Την αποκατάσταση της λειτουργίας του προγράμματος σε περίπτωση προβλήματος που προέρχεται αποκλειστικά από το λογισμικό του κατασκευαστή (bug). Η αποκατάσταση περιορίζεται στη διάθεση νέας έκδοσης η οποία λύνει το πρόβλημα.

Υπηρεσίες που δεν παρέχονται στο συμβόλαιο συντήρησης:

  • Επισκέψεις τεχνικού στην έδρα σας.
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για άλλο λογισμικό εκτός αυτού που έχει αγοραστεί.
  • Επέμβαση του κατασκευαστή του λογισμικού σε ηλεκτρονικά μέρη του Η/Υ.
  • Υποστήριξη σε περίπτωση κακής λειτουργίας λόγω επέμβασης στο λογισμικό από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή.
  • Αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας δεδομένων όταν δεν τηρούνται αντίγραφα ασφάλειας, σε περίπτωση ιού ή σε κακή λειτουργία του υλικού (hardware).

7.3 Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη παρέχεται τηλεφωνικά, μέσω email και μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον ο τελικός χρήστης έχει ενεργή σύνδεση στο internet. Η τεχνική υποστήριξη αφορά συμβουλές για τη χρήση των λογισμικών που έχουν αγοραστεί και απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν τη χρήση των λογισμικών.

Στην τεχνική υποστήριξη ΔΕΝ περιλαμβάνονται:

  • Βοήθεια για τη χρήση άλλων προγραμμάτων π.χ. του λειτουργικού συστήματος ή σχεδιαστικών προγραμμάτων άλλων κατασκευαστών.
  • Βοήθεια για τη χρήση λογισμικών της Computec Software που δεν έχουν αγοραστεί.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

8.1 Άδεια Χρήσης

Η πρόσβαση στα προγράμματα παρέχεται με άδεια χρήσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που καθορίζεται από τη συνδρομή. Δίδεται μία άδεια χρήσης ανά πρόγραμμα ανά χρήστη. Για την προστασία των δικαιωμάτων του χρήστη/συνδρομητή, παρέχεται ένα password που του δίνει το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και έχει καθαρά εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για πιθανή απώλεια, κλοπή ή χρήση από τρίτα πρόσωπα, για οποιονδήποτε λόγο, του password.

8.2 Αδειοδότηση

Για κάθε συνδρομή διατίθεται ένα μοναδικό password που αντιστοιχεί στην άδεια χρήσης του προγράμματος.

8.3 Φορητότητα άδειας χρήσης

Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων χρήσης από έναν υπολογιστή σε άλλον για περιορισμένο αριθμό μεταφορών με χρήση ειδικού προγράμματος που παρέχεται (ΝextURM).

8.4 Απώλεια password

Ο συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για πιθανή απώλεια, κλοπή ή χρήση από τρίτα πρόσωπα, για οποιονδήποτε λόγο, του password.

9. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (DEMO)

Αν έχετε λάβει το λογισμικό για να το αξιολογήσετε, η χρήση του λογισμικού υπόκειται στους παρακάτω όρους:

9.1. Άδεια χρήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Μπορείτε ελεύθερα να αντιγράψετε, δανείσετε ή παραχωρήσετε το λογισμικό αξιολόγησης σε τρίτους για τον ίδιο σκοπό.

9.2 Περιορισμένες λειτουργίες

Το λογισμικό για αξιολόγηση είναι ένα τμήμα του πλήρους λογισμικού με περιορισμένες δυνατότητες συνήθως ως προς το πλήθος των δεδομένων που μπορείτε να καταχωρήσετε σε αυτό.

9.3 Περιορισμοί ευθύνης

Ο κατασκευαστής του λογισμικού δεν παρέχει τεχνική υποστήριξη και συμβόλαια συντήρησης σε λογισμικό που χρησιμοποιείται για αξιολόγηση, ούτε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά σε δεδομένα προκληθεί από κακή χρήση του λογισμικού.

Πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης του προγράμματος για να συνεχίσετε