Δυναμική διαχείριση της μνήμης

Τα δεδομένα ενός συγκεκριμένου προβλήματος στοιβάζονται το ένα μετά το άλλο, χωρίς κενά, έτσι ώστε όλος ο εναπομένων χώρος της μνήμης είναι διαθέσιμος για τον σχηματισμό των εξισώσεων και την επίλυσή τους.

Επίλυση in-core και out-of-core

Αν ένα πρόβλημα χωράει στην διατιθέμενη για τα δεδομένα μνήμη, τότε η επίλυση γίνεται ‘in core’. Αλλιώς το πρόγραμμα επιλέγει αυτόματα μια επίλυση ‘out of core’ με το μέγιστο δυνατό μέγεθος ‘block’. Όλες οι πράξεις γίνονται με διπλή ακρίβεια και αποφεύγονται οι πράξεις με μηδενικά στοιχεία (skyline solution).

Δυνατότητες επιλύσεως μεγάλων φορέων

Δεν υπάρχει περιορισμός από το πρόγραμμα στον αριθμό των κόμβων, στον αριθμό των ράβδων/στοιχείων, στον αριθμό των περιπτώσεων φορτίσεως ή στο μέγιστο ‘bandwidth’ του πίνακα ακαμψίας μιας κατασκευής που μπορεί να αναλυθεί, με την προϋπόθεση να διατίθεται λογική μνήμη και ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο.

Αυτόματη γένεση δεδομένων

Συντεταγμένες κόμβων, συνδεσμολογία ράβδων και πεπερασμένων στοιχείων, φορτία ράβδων/στοιχείων, φορτία κόμβων κλπ., γεννιούνται αυτόματα από το πρόγραμμα από έναν ελάχιστο αριθμό αρχικών δεδομένων.

Εισαγωγή δεδομένων με γραφικό τρόπο (interactive graphics input)

Σε μια γραφική οθόνη σχεδιάζονται από τον χρήστη όλοι οι ξυλότυποι του κτιρίου. Οι γραφικές πληροφορίες μετατρέπονται αυτόματα από το πρόγραμμα σε αριθμητικά δεδομένα (πρόγραμμα WNEXT). Το WNEXT αυτόματα δημιουργεί το αρχείο των δεδομένων του προβλήματος, το οποίο είναι συμβατό με το αρχείο που προκύπτει με τη συμπλήρωση των δεδομένων με τη βοήθεια ενός editor.

Έλεγχος δεδομένων από το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εκτελεί έναν μεγάλο αριθμό ελέγχων για την καταλληλότητα και συμβατότητα των δεδομένων και εμφανίζει στην οθόνη σχετικά μηνύματα, τα οποία βοηθούν τον χρήστη στον εντοπισμό και διόρθωση των λαθών.

Γραφικές δυνατότητες

Το στατικό μοντέλο της κατασκευής στο χώρο (γράφημα φορέα) μπορεί να παρασταθεί γραφικά στην οθόνη, όπως μπορεί να το ιδεί κανείς από διάφορες οπτικές γωνίες, και να μεταφερθεί στο χαρτί με την βοήθεια ενός printer ή ενός plotter. Το παραπάνω γράφημα μπορεί να γίνει τόσο στον απαραμόρφωτο φορέα, όσο και στον παραμορφωμένο ένεκα μιας συγκεκριμένης φορτίσεως, με δυνατότητα μεγεθύνσεως τμήματος του φορέα.

Επίσης, τα αποτελέσματα μπορεί να δοθούν και με γραφική μορφή (διαγράμματα δυνάμεων, ροπών, περιβαλλουσών, οπλισμών κλπ.), κατ’ επιλογήν του χρήστη.

Ελαστική έδραση ράβδων/στοιχείων

Όλες οι ράβδοι και όλα τα πεπερασμένα στοιχεία σε όλους τους τρόπους (modes) λειτουργίας του προγράμματος μπορούν να έχουν συνεχή ελαστική έδραση επί εδάφους Winkler (μία ελαστική σταθερά) ή Vlasov (δύο ελαστικές σταθερές). Λόγω της φύσεώς τους, συνεχή ελαστική έδραση δεν μπορούν να έχουν οι ράβδοι δικτυώματος, καθώς?? (αυτό εννοεί;)και τα μεμβρανικά στοιχεία στο επίπεδο (δίσκος) και στο χώρο (μεμβράνη). Χρησιμοποιώντας ράβδους και πεπερασμένα στοιχεία επί ελαστικής εδράσεως, είναι δυνατόν σε ένα και το αυτό μοντέλο να περιλάβουμε τόσο την ανωδομή, όσο και τη θεμελίωση, σε πλήρη αλληλεπίδραση.

Ανενεργοί ράβδοι/στοιχεία

Οποιοσδήποτε αριθμός ράβδων μπορούν να δηλωθούν ως ανενεργοί. Το ίδιο ισχύει και για τα πεπερασμένα στοιχεία, οιοσδήποτε αριθμός των οποίων μπορούν να δηλωθούν ως ανενεργά. Οι ανενεργοί ράβδοι και τα ανενεργά στοιχεία, αν και στα δεδομένα ορίζονται κανονικά και ενδεχομένως φορτίζονται, αγνοούνται από το πρόγραμμα σε όλες τις φάσεις αναλύσεως και διαστασιολογήσεως.

Η χρήση ανενεργών ράβδων και στοιχείων εξυπηρετεί δύο σκοπούς:

 

 1. Σε ορισμένες περιπτώσεις διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την αυτόματη γένεση των δεδομένων προσομοιώνοντας μια, άλλως ανύπαρκτη, κανονικότητα στο στατικό μοντέλο.
 2. Καθιστά δυνατή την ανάλυση ενός ολόκληρου φορέα και οιουδήποτε ευσταθούς τμήματός του με το ίδιο αρχείο δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα κτίριο με μια μελλοντική επέκταση μπορεί να μελετηθεί με και χωρίς την επέκταση σχεδόν χωρίς επί πλέον κόστος.
Ράβδοι με μεταβλητή διατομή

Ράβδοι στο επίπεδο ή στο χώρο, χωρίς ελαστική έδραση, μπορούν να έχουν γραμμική μεταβολή της διατομής τους κατά μήκος του άξονά τους.

Διατομές ράβδων που μπορούν να περιγραφούν

Μια μεγάλη ποικιλία διατομών που συναντώνται στην πράξη μπορούν να περιγραφούν απλά από τις γεωμετρικές τους διαστάσεις. Οι ελαστικές σταθερές A,J2,J3,Jt,.. υπολογίζονται εσωτερικά. Και το σπουδαιότερο, οι διατομές εκείνες που μπορούν να περιγραφούν μπορούν επίσης και να οπλισθούν. Για τις μεταλλικές και ξύλινες διατομές χρησιμοποιούνται έτοιμες βιβλιοθήκες διατομών.

 

Φορτία που μπορούν να περιγραφούν

Όλα τα είδη των φορτίων, διανεμημένα και συγκεντρωμένα, για ραβδόμορφα και επιφανειακά στοιχεία μπορούν να περιγραφούν απλά, τόσο στο τοπικό, όσο και στο γενικό σύστημα. Τα διανεμημένα φορτία που περιγράφονται στο γενικό σύστημα μπορούν να δοθούν, είτε ανά μονάδα μήκους/επιφανείας προβολής, είτε ανά μονάδα μήκους/επιφανείας κατά μήκος του άξονα της ράβδου ή της επιφανείας του στοιχείου.

Αυτόματη γένεση φορτίου μάζης μπορεί να ζητηθεί κατά τις διευθύνσεις X, Y, και Z του γενικού συστήματος. Κάνοντας χρήση της δυνατότητας αυτής, το πρόγραμμα μπορεί να γεννήσει το ίδιο βάρος του φορέα.

Προένταση

Η χάραξη των καλωδίων προέντασης καθορίζεται δίνοντας τμηματικά τα στοιχεία των παραβολών και ευθειών εκ των οποίων αυτά αποτελούνται. Το πρόγραμμα υπολογίζει τις απώλειες από τις τριβές και την ολίσθηση των αγκυρώσεων καθώς επίσης και τα ισοστατικά και υπερστατικά εντατικά μεγέθη της προέντασης.

Περιβάλλουσες

Για όλους τους φορείς, επίπεδους ή στο χώρο, για όλα τα στοιχεία, ραβδόμορφα ή επιφανειακά, και για όλους τους τρόπους (modes) λειτουργίας του προγράμματος, μπορούν να ζητηθούν περιβάλλουσες (μέγιστες και ελάχιστες τιμές) για :

 1. Μετακινήσεις κόμβων
 2. Αντιδράσεις στηρίξεων
 3. Εσωτερικές δυνάμεις σε όλα τα ζητούμενα εσωτερικά σημεία

Οι περιβάλλουσες, είτε εκτυπούμενες είτε όχι, αποτελούν σε όλες τις περιπτώσεις τη βάση για τον έλεγχο των διατομών και την εύρεση του οπλισμού.

Γραμμές επιρροής και περιβάλλουσες για κίνηση οχήματος 

Στην περίπτωση φορτίων κινουμένων επί δεδομένης ραβδοσειράς, το ΝΕΧΤ υπολογίζει τις γραμμές επιρροής όλων των εντατικών μεγεθών και για κίνηση οποιουδήποτε οχήματος ή συρμού επί της ραβδοσειράς, δημιουργεί αυτόματα τις περιβάλλουσες όλων των εντατικών μεγεθών.

Επιλεκτική εκτύπωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα που εκτυπώνονται για μια συγκεκριμένη ράβδο/στοιχείο ή ομάδα ράβδων/στοιχείων μπορεί να είναι μια επιλογή από τα παρακάτω:

 1. Αποτελέσματα επιλύσεως πλακών
 2. Δυνάμεις στα άκρα των ράβδων ή στο κέντρο βάρους των στοιχείων
 3. Διαγράμματα εσωτερικών δυνάμεων ράβδων
 4. Περιβάλλουσες μερικών ή όλων των εσωτερικών δυνάμεων
 5. Kύριες δυνάμεις και ροπές πεπερασμένων στοιχείων
 6. Περιβάλλουσες οπλισμού κάμψεως δοκών και στύλων
 7. Περιβάλλουσες οπλισμού διατμήσεως και στρέψεως δοκών και στύλων
 8. Μεμβρανικός οπλισμός πεπερασμένων στοιχείων
 9. Καμπτικός οπλισμός πεπερασμένων στοιχείων
 • Συνδυασμένος καμπτικός και μεμβρανικός οπλισμός πεπερασμένων στοιχείων
 • Μέγιστες σχετικές μετακινήσεις πλακών ορόφων λόγω σεισμού
 • Μετακινήσεις κόμβων
 • Μέγιστα και ελάχιστα μετακινήσεων κόμβων
 • Αντιδράσεις στηρίξεων
 • Μέγιστα και ελάχιστα αντιδράσεων
 • Διαστάσεις και οπλισμός πεδίλων
 • Ιδιοπερίοδοι και ιδιομορφές
 • Αναπτύγματα οπλισμού δοκών, στύλων, τοιχωμάτων και πεδίλων
 • Ποσότητες σκυροδέματος, οπλισμού και ξυλοτύπων
Έκκεντρες συνδέσεις ράβδων και στοιχείων

Το πρόγραμμα δέχεται κόμβους πεπερασμένων διαστάσεων (στερεούς κόμβους) τυχούσης μορφής. Κάνοντας χρήση των στερεών κόμβων, είναι δυνατή η περιγραφή έκκεντρης σύνδεσης μεταξύ ράβδων ή ακόμη και μεταξύ ράβδων και πεπερασμένων στοιχείων. Μια τυπική εφαρμογή των στερεών κόμβων είναι στο μοντέλο σύζευξης τοιχωμάτων με υποστυλώματα ή τοιχωμάτων μεταξύ τους.

Διαφραγματική λειτουργία πλακών

Η διαφραγματική λειτουργία των πλακών των ορόφων ενός κτιρίου αποτελεί συστατικό στοιχείο του μοντέλου στον r-mode του προγράμματος. Θεωρούνται δηλαδή οι πλάκες απαραμόρφωτες εντός του επιπέδου τους, παραδοχή σχεδόν αναγκαία για την ανάλυση ενός κτιρίου σε σεισμό, στατικό ή δυναμικό. Για μια δε ρεαλιστική αντιμετώπιση του δυναμικού αντισεισμικού προβλήματος των κτιρίων στην καθ’ ημέραν πράξη, η παραδοχή της διαφραγματικής λειτουργίας των πλακών είναι εκ των ων ουκ άνευ. Αλλιώς το πρόβλημα ευρέσεως των ιδιοτιμών περιέχει πολύ μεγάλο αριθμό δυναμικών βαθμών ελευθερίας οι περισσότεροι των οποίων είναι περιττοί. Η ελάττωση του μεγέθους του προβλήματος (απαίτηση μνήμης, χρόνος επιλύσεως) είναι θεαματική σε σύγκριση με μια συμβατική λύση χωρικού πλαισίου.

Στατική σεισμική ανάλυση

Οι απαιτούμενες στατικές σεισμικές φορτίσεις δημιουργούνται από τις μάζες των κόμβων του φορέα ή τις μάζες και τα κέντρα βάρους των διαφραγμάτων. Οι μάζες των κόμβων καθώς και τα κέντρα βάρους, οι μάζες και οι ροπές αδρανείας μαζών των διαφραγμάτων, είτε δίδονται από τονχρήστη, είτε υπολογίζονται αυτόματα από έναν αριθμό κατακόρυφων φορτίσεων, κάθε μία των οποίων συμβάλλει με ένα ορισμένο ποσοστό των περιεχόμενων φορτίων της. Η δυσμενέστερη διεύθυνση της σεισμικής δράσης επιλέγεται αυτόματα για κάθε ράβδο ή στοιχείο του κτιρίου. Η μέγιστη σχετική μετακίνηση μεταξύ των πλακών των ορόφων ενός κτιρίου υπολογίζεται εντός οιουδήποτε κατακόρυφου επιπέδου, που καθορίζει ο χρήστης.

Δυναμική σεισμική ανάλυση

Όλα τα είδη των φορέων μπορούν να αναλυθούν με το n e x t, σε όλους τους modes, για δυναμικά σεισμικά φορτία. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται ακριβής ιδιομορφική φασματική ανάλυση.Η μέγιστη σχετική δυναμική μετακίνηση μεταξύ των πλακών των ορόφων ενός κτιρίου μπορεί να υπολογισθεί εντός οιουδήποτε κατακόρυφου επιπέδου, όπως ακριβώς γίνεται και για τον στατικό σεισμό

Σεισμική μόνωση

Το ΝΕΧΤ έχει την δυνατότητα με αυτοματοποιημένη μη γραμμική ανάλυση να υπολογίσει μια σεισμικά μονωμένη κατασκευή (κτίριο ,γέφυρα, δεξαμενή) κάνοντας χρήση μονωτήρων FPS, HDRBκαι LBR.