r- q- mode Εισαγωγή δεδομένων

 

Γραφική εισαγωγή δεδομένων

 • Εισαγωγή δεδομένων σε γραφικό φιλικό περιβάλλον με δυνατότητες σχεδιαστικού προγράμματος.

 • Για την ευκολότερη περιγραφή των γεωμετρικών στοιχείων του φορέα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ποικιλίας καννάβων (ορθογωνικός, γενικός, πολικό, κλπ.), καθώς και εισαγωγή αρχείου DXF ως υπόβαθρο. Η σχεδίαση διευκολύνεται ακόμη περισσότερο με εντολές έλξης σημείων (OSNAP) και αλλαγή συστήματος συντεταγμένων.

 • Εργονομικός σχεδιασμός του τρόπου κλήσης των εντολών με επαναληπτικό χαρακτήρα. Εναλλακτικοί τρόποι κλήσης των εντολών είτε από μενού, είτε από γραμμές εργαλείων, ακόμα και με το δεξί πλήκτρο του mouse. Ορισμένες εντολές είναι διαφανείς (Zoom, OSNAP, κλπ.), ώστε να καλούνται ενώ είναι ενεργή και άλλη εντολή.

 • Υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης μιας ή περισσοτέρων εντολών (undo/redo).

 • Το πρόγραμμα οργανώνει τα δεδομένα του ανά στάθμη. Αντιμετωπίζονται εύκολα περιπτώσεις ανισοσταθμιών, πολλαπλών διαφραγμάτων στην ίδια στάθμη, κεκλιμένων διαφραγμάτων και εξαίρεσης κόμβων από διάφραγμα. Η εισαγωγή δεδομένων μπορεί να αρχίσει από οποιαδήποτε στάθμη με δυνατότητα αντιγραφής των δομικών στοιχείων από μία στάθμη σε άλλη.

 • Ποικιλία διατιθέμενων διατομών στύλων, δοκών και πλακών. Οι διατομές ορίζονται άπαξ και καταχωρούνται σε βιβλιοθήκη στην μελέτη, ώστε να επιταχύνεται η εισαγωγή στοιχείων με κοινή διατομή.

 • Αντιμετωπίζονται σύνθετοι πυρήνες τοιχωμάτων (π.χ. πυρήνας τοιχώματος ανελκυστήρα) με συρραφή κόμβων.

 • Οι στύλοι τοποθετούνται εύκολα με την βοήθεια των OSNAP σε εξάρτηση από τις γραμμές καννάβου ή από τις γραμμές του DXF. Η διαγραφή, μετακίνηση, περιστροφή ή αλλαγή διατομής γίνεται με το πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου.

 • Οι δοκοί ορίζονται από τους κόμβους αρχής και τέλους σε εξάρτηση από τις γραμμές καννάβου ή τις γραμμές του DXF. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει την έκκεντρη σύνδεση των δοκών με τα υποστυλώματα χωρίς να εισάγονται νέοι κόμβοι. Η εντολή μετακίνησης δοκών προσαρμόζει αυτόματα τα νέα σημεία δέσεως της ράβδου της δοκού ως προς τον στερεό κόμβο του στύλου.

 • Οι πλάκες ορίζονται δείχνοντας απλώς του ακραίους κόμβους του περιγράμματος. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει τις δοκούς ή τα κατακόρυφα στοιχεία εδράσεως των πλακών καθώς και τη συνέχειά τους. Αντιμετωπίζονται πλάκες ολόσωμες, με νευρώσεις και sandwich με όλες τις συνθήκες στήριξης.

 • Οι διατιθέμενοι τρόποι θεμελίωσης είναι:

1.Πέδιλα επί ελαστικής εδράσεως με συνδετήριες δοκούς.

2.Δοκοί επί ελαστικής εδράσεως.

3.Γενική κοιτόστρωση

4.Συνδυασμοί όλων των παραπάνω

 • Η θεμελίωση των κατακορύφων στοιχείων μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στάθμη. Τα πέδιλα ορίζονται, προσδιορίζοντας ελάχιστες διαστάσεις εκκινήσεως και τους πιθανούς περιορισμούς (εκκεντρότητα). Το πρόγραμμα υπολογίζει τις σταθερές των ελατηρίων των κόμβων και διαστασιολογεί τα πέδιλα έτσι ώστε να καλύπτονται οι διατάξεις του κανονισμού που θα επιλεγεί για την διαστασιολόγηση. Με τις νέες διαστάσεις που προκύπτουν υπολογίζονται οι νέες σταθερές ελατηρίων. Υπάρχει δυνατότητα θεμελιώσεως περισσοτέρων του ενός στύλων ή τοιχωμάτων με ενιαίο πέδιλο.

 • Η εισαγωγή φορτίων γίνεται με απλό μαζικό τρόπο. Επιλέγεται το είδος και η τιμή του φορτίου και εφαρμόζεται στις πλάκες, τις δοκούς και τους κόμβους κατά ομάδες ή μεμονωμένα δια καταδείξεως. Οι διατιθέμενες φορτίσεις είναι:

1.Ομοιόμορφα φορτία

2.Συγκεντρωμένα φορτία

3.Τραπεζοειδή

4.Θερμοκρασία

 • Για την εφαρμογή των παραπάνω φορτίων σε ένα μέλος δεν ορίζονται πρόσθετοι κόμβοι.

 • Δυνατότητα ορισμού στις ράβδους αρθρώσεων,μηκών λυγισμού, εξαίρεση από ικανοτικούς ελέγχους κλπ με απλό μαζικό τρόπο.

 • Υπολογίζονται οι περιβάλλουσες των εσωτερικών δυνάμεων σε όσα σημεία επιθυμεί ο χρήστης. Οι περιβάλλουσες αυτές, είτε εκτυπώνονται, είτε όχι, αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό και σχεδιασμό του αναπτύγματος οπλισμού.

 • Δεν υπάρχει περιορισμός από το πρόγραμμα στον αριθμών κόμβων, μελών ή περιπτώσεων φορτίσεων.

Εισαγωγή δεδομένων με editor

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων του προς επίλυση κτιρίου μέσω ενός editor. Ο χρήστης ετοιμάζει ένα σκίτσο της προς ανάλυση κατασκευής με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σημειωμένες (αρίθμηση κόμβων και ράβδων, γεωμετρικές διαστάσεις, φορτία κλπ.). Μπορεί να ετοιμάσει κανείς, μετη βοήθεια ενός editor, ένα αρχείο δεδομένων το οποίο αποτελείται από έναν αριθμό ανεξάρτητων ομάδων ομοειδών δεδομένων τα περισσότερα των οποίων είναι κοινά για όλα τα είδη των κατασκευών.

Κάθε ομάδα δεδομένων έχει ως πρώτη γραμμή ένα όνομα που τη χαρακτηρίζει, μία ή περισσότερες γραμμές δεδομένων απλής δομής και τελειώνει με μία ή περισσότερες κενές γραμμές. Όλες οι ομάδες δεδομένων είναι γενικές ομάδες με την έννοια ότι δεν υπάρχουν ομάδες που να αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο τύπο στοιχείου ή κατασκευής.

Ελεγχος δεδομένων από το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εκτελεί ένα μεγάλο αριθμό ελέγχων για την καταλληλότητα και συμβατότητα των δεδομένων και εμφανίζει στην οθόνη σχετικά μηνύματα, τα οποία βοηθούν τον χρήστη στον εντοπισμό και διόρθωση των λαθών.

Για περισσότερα, πατήστε στους κάτωθι συνδέσμους