ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEXT & JOINTS ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Στη βασική έκδοση του ΝΕΧΤ, σε όλους τους τρόπους λειτουργίας του προγράμματος – κτιριακά (r-mode και q-mode) και γενικό πρόγραμμα ραβδόμορφων-πεπερασμένων στοιχείων (smode), υπάρχει η δυνατότητα διαστασιολόγησης των μεταλλικών ράβδων σύμφωνα με τον ευρωκώδικα EC3. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητου υπολογισμού μιας σύνδεσης, μέσω του προγράμματος JOINTS, εφαρμόζοντας στη σύνδεση τα εντατικά μεγέθη που έχουν προκύψει από την επίλυση του φορέα.

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΒΔΩΝ

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος NEXT είναι ότι για τα μεταλλικά μέλη υπάρχει η δυνατότητα της αυτόματης επιλογής διατομής μέσα από βιβλιοθήκες διατομών. Ο τρόπος εισαγωγής των μεταλλικών διατομών γίνεται με τρόπο παρόμοιο με την εισαγωγή διατομών από σκυρόδεμα. Ο προσδιορισμός των τελικών διατομών γίνεται με τη μέθοδο των διαδοχικών επιλύσεων έως ότου υπολογισθούν με ακρίβεια οι διατομές. Μετά την επίλυση μπορούμε, σε γραφικό περιβάλλον, να εμφανίσουμε και να τις τροποποιήσουμε τις τελικές διατομές σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Η εισαγωγή των συνδέσεων κόμβων γίνεται μέσα στο αντίστοιχο γραφικό περιβάλλον r-q mode ή s mode του ΝΕΧΤ, μέσω απλής εντολής κατασκευασμένης με τρόπο ώστε, με ελάχιστα δεδομένα εκ μέρους του χρήστη να έχουμε ένα πρώτο επίπεδο υπολογισμού των συνδέσεων. Υπάρχουν δύο τρόποι ορισμού των συνδέσεων:

  • Ο Αυτόματος Ορισμός που χρησιμοποιείται για γρήγορο ορισμό όλων των συνδέσεων της κατασκευής. Δίνοντας γενικές κατευθύνσεις, μπορούμε να ορίσουμε όλες τις συνδέσεις του κτιρίου με μία εντολή. Το πρόγραμμα, ανάλογα με την τοπολογία των ράβδων, επιλέγει τύπο σύνδεσης σύμφωνα και με τις προκαθορισμένες τιμές των παραμέτρων κάθε σύνδεσης.

  • Ο Αναλυτικός Ορισμός χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης θέλει να ορίσει συγκεκριμένο είδος σύνδεσης σε κάποιο κόμβο, οπότε και τοποθετεί ο ίδιος τη συγκεκριμένη σύνδεση με κατάλληλη τοπολογία.

Και για τους δύο τρόπους ορίζεται το είδος των συνδέσεων – ροπής, τέμνουσας – στην ισχυρή και την ασθενή διεύθυνση, επιλέγοντάς μεταξύ των εξής:

  • Συνδέσεις ροπής με προεξέχουσα ή μη μετωπική πλάκα.

  • Συνδέσεις τεμνούσης με λεπίδα κορμού ή γωνιακά κορμού ή εύκαμπτη μετωπική πλάκα.

  • Συνδέσεις έδρασης με πλάκα έδρασης και με επιλογή ως προς το μέγεθος του κοχλία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ JOINTS

Το ΝΕΧΤ μπορεί να υπολογίσει και να σχεδιάσει όλες τις συνήθεις συνδέσεις (κόμβους) σύμφωνα με τον EC3 – Part 1-8. Ο υπολογισμός των συνδέσεων στο ΝΕΧΤ μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

α. Για τον υπολογισμό των συνδέσεων, η τοπολογία της σύνδεσης και τα εντατικά μεγέθη προκύπτουν αυτόματα από τον υπολογισμό των μεταλλικών ράβδων, όπως αυτός γίνεται στο πρόγραμμα ΝΕΧΤ.

β. Για τον αυτοτελή υπολογισμό συνδέσεων, δίνουμε όλα τα δεδομένα (γεωμετρία, διατομές, είδος σύνδεσης, παράμετροι της σύνδεσης, εντατικά μεγέθη) καθώς και επιλέγουμε κατηγορία σύνδεσης:

  • Α) Σύνδεση δοκού σε στύλο

  • Β) Σύνδεση δοκού σε δοκό

  • Γ) Ένωση δοκών

  • Δ) Έδραση Υποστυλωμάτων

Η εισαγωγή δεδομένων γίνεται γραφικά μέσα από τις εντολές του προγράμματος JOINTS.

Το πρόγραμμα έχει τη μοναδική δυνατότητα να επιλύει τις συνδέσεις ταυτοχρόνως και στην ισχυρή και στην ασθενή διεύθυνση. Eπεξεργάζεται κάθε σύνδεση αυτόνομα και δίνει κατόψεις και τομές των συνδέσεων και στις δύο διευθύνσεις ταυτόχρονα, καθώς και δίνει πλήρη έξοδο των αποτελεσμάτων σε dxf, printer και plotter για περαιτέρω επεξεργασία.