ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΝΕΧΤ μπορεί να υπολογίσει και να σχεδιάσει όλες τις συνήθεις συνδέσεις (κόμβους) σύμφωνα με τον EC3 – Part 1-8. Ο υπολογισμός των συνδέσεων στο ΝΕΧΤ μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

1. Υπολογισμός συνδέσεων όπου η τοπολογία της σύνδεσης και τα εντατικά μεγέθη προκύπτουν αυτόματα από τον υπολογισμό των μεταλλικών ράβδων, όπως αυτός γίνεται στο πρόγραμμα ΝΕΧΤ.

Μετά την διαστασιολόγηση των μεταλλικών ράβδων, οι προς υπολογισμό συνδέσεις αναγνωρίζονται και υπολογίζονται αυτόματα από ένα ελάχιστο αριθμό πρόσθετων δεδομένων. Τα πρόσθετα δεδομένα είναι, κατά κανόνα, το είδος της σύνδεσης (κοχλιωτή/συγκολλητή, rigid/ nominally pinned, χρήση: μετωπικής πλάκας προεξέχουσας ή μη, γωνιακών στήριξης πελμάτων, γωνιακών κορμού, λεπίδων κορμού, κομβοελασμάτων) και ενδεχομένως η διάμετρος του κοχλία.

Σύμφωνα με αυτό τον τρόπο τα δεδομένα των συνδέσεων τα εισάγουμε στο γραφικό περιβάλλον WNEXT (για το r-q- mode) και στο γραφικό περιβάλλον SNEXT (για το s- mode). Η σχεδίαση και τυχόν τροποποίηση των συνδέσεων γίνεται στο γραφικό περιβάλλον JOINTS.

  1. Αυτοτελής υπολογισμός συνδέσεων, όπου στο γραφικό περιβάλλον JOINTS εκτός από τα δεδομένα των συνδέσεων δίνουμε την τοπολογία και τα εντατικά μεγέθη των συνδέσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ JOINTS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Tο πρόγραμμα JOINTS είναι ένα πρόγραμμα που βοηθά στην εισαγωγή των δεδομένων των συνδέσεων μεταλλικών κόμβων και υπολογίζει και σχεδιάζει μεταλλικούς κόμβους.

Κάθε υπολογισμένος κόμβος μπορεί να εμφανισθεί στην οθόνη με τις συνδέσεις αμφοτέρων των εννοιών με όλες τις διαστάσεις και -εφόσον είναι αποδεκτός- να εκτυπωθεί (ploter/printer/dxf) ή να τροποποιηθεί, να επαναϋπολογισθεί και εν συνεχεία να εκτυπωθεί. Η σχεδίαση περιλαμβάνει την κάτοψη και τις όψεις της σύνδεσης.

Το πρόγραμμα joints λειτουργεί με δύο βασικούς τρόπους:

Ο πρώτος τρόπος λειτουργεί σε συνεργασία με τα βασικά mode του NEXT rqs .Το πρόγραμμα διαβάζει τα αποτελέσματα της επίλυσης των συνδέσεων, οι οποίες έχουν οριστεί στο αντίστοιχο γραφικό περιβάλλον του εκάστοτε mode rqs και έχουν επιλυθεί ομαδικά μετά τη διαστασιολόγηση των μεταλλικών ράβδων, και σχεδιάζει έναν-έναν κόμβο, επιλέγοντας τον από μια λίστα.

Από την στιγμή που επιλέξουμε έναν κόμβο από την λίστα, μπορούμε να τροποποιήσουμε και να επαναϋπολογίσουμε την σύνδεση καθορίζοντας πλήθος παραμέτρων, όπως διάφορους τύπους ενισχύσεων της σύνδεσης, πάχη πλακών, σειρές και στήλες κοχλιών, εκκεντρότητες, αποστάσεις, πάχη συγκολλήσεων κλπ.

Από την στιγμή που επιλέξουμε τροποποίηση, ο υπολογισμός και η σχεδίαση γίνονται μεμονωμένα σε ανεξάρτητο αρχείο.

Ο δεύτερος τρόπος είναι ανεξάρτητος από τα βασικά mode του NEXT και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα από την ύπαρξη επίλυσης του μοντέλου στο οποίο βρίσκεται η σύνδεση.

Σε αυτόν τον τρόπο επιλέγουμε το είδος της σύνδεσης, δίνουμε την γεωμετρία του κόμβου, τις διατομές, το είδος της σύνδεσης και τις παραμέτρους της σύνδεσης και επιλύουμε τον κόμβο.

Μετά την επίλυση σχεδιάζεται ο κόμβος. Με την εντολή τροποποίηση μπορούμε να τροποποιήσουμε τις παραμέτρους μέχρι να μας ικανοποιεί η επίλυση.

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα καλείται επιλέγοντας στα Windows Start/‘Εναρξη, μετά Programs/προγράμματα, μετά ΝΕΧΤ και μετά joints.

Αυτοτελής υπολογισμός συνδέσεων

Για τον αυτόνομο υπολογισμό συνδέσεων, όπου θα δώσουμε όλα τα δεδομένα: γεωμετρία – διατομές – είδος σύνδεσης – παράμετροι της σύνδεσης, επιλέγουμε την κατηγορία των συνδέσεων από το μενού εντολών ή από τα εικονίδια (Συνδέσεις). Οι επιλογές είναι:

Α) Σύνδεση δοκού σε στύλο

Β) Σύνδεση δοκού σε δοκό

Γ) Ένωση δοκών

Δ) Έδραση Υποστυλωμάτων

Επιλέγοντας μία από τις παραπάνω εντολές, το πρόγραμμα ζητά να δώσουμε το όνομα του αρχείου στο οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα της σύνδεσης. Το όνομα είναι όνομα αρχείου δεδομένων του NEXT (έχει επέκταση .nxt) και ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις ονομάτων του ΝΕΧΤ (το όνομα και ο κατάλογος δεν πρέπει να περιέχουν κενούς ή ειδικούς χαρακτήρες). Αν έχουμε ήδη ανοίξει ένα άλλο αρχείο συνδέσεων κόμβων, πρέπει να το σώσουμε πριν εκτελέσουμε τις παραπάνω εντολές.

Για κάθε κατηγορία σύνδεσης δίνουμε τις διατομές των στύλων και των δοκών στην αντίστοιχη θέση, δίνουμε το είδος της σύνδεσης και τις παραμέτρους της κάθε σύνδεσης και πατώντας τον διακόπτη Επίλυση επιλύουμε την σύνδεση και αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη η σχεδίαση του κόμβου.

Το πρόγραμμα μπορεί να υπολογίσει τους κόμβους αφήνοντας τις default τιμές στα παράθυρα επιλογής παραμέτρων της κάθε σύνδεσης (πατάμε ΟΚ).

Πάτησε αυτό το σύνδεσμο για να πας στo αναλυτικό pdf.