ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΤΥΠΟΥ MERO

Τα χωροδικτυώματα τύπου MERO έχουν ράβδους αποκλειστικά τύπου CHS και ειδικούς σφαιρικούς κόμβους. Οι ράβδοι συνδέονται στους κόμβους με ένα κοχλία με τη μεσολάβηση ενός κωνικού και ενός εξαγωνικού εξαρτήματος.

Το πρόγραμμα με αυτοματοποιημένους επαναληπτικούς υπολογισμούς βρίσκει τις βέλτιστες διατομές των ράβδων ,τις διαμέτρους των κόμβων, τις διαστάσεις κοχλιών, των κώνων και των εξαγώνων.

Τα χωροδικτυώματα τύπου MERO έχουν ράβδους αποκλειστικά τύπου CHS και ειδικούς σφαιρικούς κόμβους. Οι ράβδοι συνδέονται στους κόμβους με ένα κοχλία με τη μεσολάβηση ενός κωνικού και ενός εξαγωνικού εξαρτήματος.

Το πρόγραμμα ελέγχει το ενδεχόμενο σύγκρουσης των ράβδων μεταξύ τους παρά τον κόμβο και όπου χρειάζεται αυξάνει το μήκος( ύψους ) του κώνου. Επίσης, εξετάζει την περίπτωση σύγκρουσης των κοχλιών μεταξύ τους μέσα στο σφαιρικό κόμβο και αν χρειασθεί αυξάνει τη διάμετρο του κόμβου.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Χρησιμοποιούνται οι βιβλιοθήκες:
  1. CHS για τις ράβδους( σωλήνες
  2. Nodes για τους σφαιρικούς κόμβους
  3. Bolts για τους κοχλίες
  4. Cones για τους κώνους
  5. Hexagons για τα εξάγωνα

ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

  • datafile .res : Αναλυτικά αποτελεσματα.
  • .bar : Πίνακας ομοίων ράβδων.
  • .nod : Πίνακας ομοίων κόμβων.
  • .lim : Αρχείο με τις αστοχίες. Πρέπει να είναι κενό