Η Pushover του ΝΕΧΤ  –  Εισαγωγή για τον χρήστη

PUSHOVER TOY NEXT

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ή ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΥ-ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Είτε για παλιό κτίριο πρόκειται είτε για νέο, υποθέτουμε ότι έχουμε έτοιμα τα παρακάτω αρχεία δεδομένων του ΝΕΧΤ:

rmode : datafile.nxt

.ppp

.reb

αλλά με την αρχή του γενικού συστήματος συντεταγμένων κείμενη στην κεντρική περιοχή του κτιρίου.

Το datafile.reb για μεν τα νέα κτίρια δημιουργείται αυτόματα μετά το τρέξιμό τους και περιέχει τους οπλισμούς των διατομών που απαιτούνται στη μη γραμμική ανάλυση ( pushover ), για δε τα παλιά κτίρια δημιουργείται από τον χρήστη. Επίσης, στο datafile.reb μπορούν να διαφοροποιηθούν οι μέσες αντοχές του σκυροδέματος και του οπλισμού ανά ράβδο και να δοθούν τα μήκη επικάλυψης των ενώσεων του οπλισμού των στύλων στον πόδα τους.

Στο datafile.reb αναγράφονται οι μέσες αντοχές για το σκυρόδεμα και τον χάλυβα οι οποίες και λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς. Έτσι, αν θέλουμε να αλλάξουμε τις αντοχές, δεν είναι αρκετό τούτο να δηλωθεί μόνο στο data set: quality.pus, αλλά και στο data set datafile.reb.

Οι μη σεισμικές φορτίσεις υποχρεωτικά είναι δύο. Μόνιμα ( g ) και Κινητά ( q ).

Τα υποστυλώματα πρέπει να δίνονται με γωνία: abs(w) < 45 μοίρες και να εiναι ορθογωνικά ή κυκλικά. Σύνθετα υποστυλώματα πρέπει να αναλύονται σε ορθογωνικά χωρίς συρραφή.

Κανένα μέλος του κτιρίου δεν πρέπει να αστοχεί για τα κατακόρυφα φορτία μόνο. Ενδεχομένως η εισαγωγή αρθρώσεων στα σημεία αστοχίας να είναι θεμιτή.

Για την ‘pushover’, από το datafile.nxt παράγεται το datafile.pus το οποίο είναι ελαφρά τροποποιημένο ως προς ορισμένες παραμέτρους στα παρακάτω data sets:

Pushover control ‘- Συμπληρώνονται οι παράμετροι για τη συγκεκριμένη μη γραμμική ανάλυση.

‘Create earthquake’- Αλλαγές:

i= 2, ns= 2 : Δημιουργία 2 οριζ.σεισμών. Χρήση του κανόνα ( 1, 0 /0.3)

qx=qy= 1.0

key= -1 / -3 : Ελαστικό φάσμα ( Επιλογή: k=-3 / Φάσμα EC8-1 )

Tx,Ty : Συμπληρώνονται από μια αρχική δυναμική ανάλυση

Inactiveand damaged member’ Δηλώνονται τα βλαμμένα μέλη και οι συντελεστές βλάβης τους: rk, rR, και Ru.

Στην περίπτωση που έχουν δηλωθεί δευτερεύοντα μέλη, ακυρώνεται ο ορισμός αρθρώσεων στα άκρα τους.

‘Rigid joints’ – Δημιουργούμε και κατακόρυφους στερεούς κόμβους, αν δεν έχουν ορισθεί ήδη στο αρχικό μοντέλο.

‘Loading cases identification’ – Αλλαγές:

lc

1 Μόνιμα

2 Κινητά

3 Σεισμός Χ

4 Σεισμός Υ

Envelopes’ – Αλλαγές

env L x ki cof1

———————

1 G 1 1.00

2 Q 1 0.30

3 E 1 0

4 E 1 0

‘Output selection’ – Συμπληρώνονται μόνον τα παρακάτω:

icom = 1

ifer   = 1 bracings και τοιχοπληρώσεις

= 2 δοκοί

= 3 υποστυλώματα

= 4 τοιχώματα

skx  = -1.0 ,   sky  = -1.0 ( columns )

Quality specifications’ – Αντικαθίσταται με το ’Quality – pus’

Δηλώνονται οι μέσες τιμές αντοχής του σκυροδέματος και του χάλυβα οπλισμού που ισχύει γενικώς (για την πλειονότητα των μελών του κτιρίου). Διαφοροποιήσεις των αντοχών σε ορισμένα μέλη μπορούν να γίνουν στο ‘datafile.reb’.

ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

Οι τοιχοπληρώσεις προσομοιώνονται με θλιβόμενες από το σεισμό διαγώνιες ράβδους (bracings) με λύση συνεχείας στο πέρας τους:

  Releases d1 2 3 4 5 6           d1 2 3 4 5 6

———————–+-+-+-+-+-+-+———+-+-+-+-+-+-+

(Χωρικοί φορείς)   0 1 1 1 1 1

(Επίπεδα πλαίσια)  0 1 1

Το data setmasonry‘ πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένο.

Στο μοντέλο μπορεί να έχουν δοθεί αμφότερες οι διαγώνιες ράβδοι μιας τοιχοπλήρωσης μεταξύ δύο υποστυλωμάτων. Στο πρώτο βήμα της ανάλυσης απενεργοποιείται η εφελκυόμενη.

Δες περισσότερες αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το ΝΕΧΤ, ακολουθώντας τους παράλευρους συνδέσμους:
 

Η pushover του NEXT για τον χρήστη

 

Η   P U S H O V E R   T O Y   N E X T  –  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Σε ένα κτίριο, για κάθε μια από τις 16 περιπτώσεις φόρτισης, το Νext εκτελεί αναπροσαρμοζόμενη δυναμική πολύ-ιδιομορφική ανάλυση ευρίσκοντας έως και όλες τις ιδιομορφές ( 3*Ν, όπου Ν ο αριθμός των διαφραγμάτων ) σε κάθε βήμα της ανάλυσης, όπου λαμβάνονται υπόψη οι αναπροσαρμοσμένες ακαμψίες των μελών και η παραμορφωμένη θέση του φορέα.

Έτσι, το ΝΕΧΤ αντιμετωπίζει επιτυχώς περιπτώσεις κτιρίων ευαίσθητων στις ανώτερες ιδιομορφές, στις στρεπτικές καταπονήσεις και τον λυγισμό των στύλων.

Σαν συμπέρασμα, η αναπροσαρμοζόμενη πολύ-ιδιομορφική pushover analysis του Next είναι αρκετή για την αξιολόγηση από απόψεως ασφαλείας ενός κτιρίου οιασδήποτε μορφής. Δεν χρειάζεται να εκτελεσθεί παράλληλα καμία άλλη ανάλυση (pushover με ομοιόμορφη κατανομή, μη γραμμική ανάλυση χρονο-ιστορίας, κλπ).

Το Next διακρίνει 4 περιπτώσεις δράσης του σεισμού: +X, -X, +Y, –Y, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη η τυχηματική δράση του σεισμού καθώς και η ταυτόχρονη συμμετοχή του εγκαρσίου σεισμού σε ποσοστό 30% με εναλλασσόμενη φορά.

Για κάθε δράση σεισμού απαιτούνται 4 αναλύσεις. Έτσι το σύνολο των απαιτουμένων αναλύσεων είναι : 4 x 4 = 16.

Συνήθως ζητείται η ταυτόχρονη εκτέλεση και των 16 περιπτώσεων σε ένα RUN οπότε προκύπτουν:

1. Ο συγκεντρωτικός πίνακας αστοχιών του φορέα datafile.sfa

2. O πλήρης πίνακας πλαστικών αρθρώσεων

3. Ο συγκεντρωτικός πίνακας αστοχιών του φορέα (διάτμηση) datafile.sfs

Η PUSHOVER TOY NEXT

ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ή ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΥ-ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

2. ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΛΥΣΗ

α. Βασικά συνοπτικά αποτελέσματα

datafile . F_d : Καμπύλη αντίστασης

. saf : Έλεγχος στροφών πλαστικών αρθρώσεων

. shr : Έλεγχος διάτμησης

.frc : Εσωτερικές δυνάμεις άκρων για την στοχευομένη μετακίνηση δt.

. lim : Αρχείο με τις αστοχίες. Πρέπει να είναι κενό.

β. Αναλυτικά αποτελέσματα

datafile .hng : Καταγραφή της βήμα-βήμα εμφάνισης των πλαστικών αρθρώσεων και των αντίστοιχων εσωτερικών δυνάμεων του φορέα.

.def : Καταγραφή των συντεταγμένων και μετακινήσεων των κόμβων του φορέα σε κάθε βήμα της ανάλυσης.

.res : Πλήρη δεδομένα και αποτελέσματα σε κάθε βήμα της μη γραμμικής ανάλυσης.

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Τα δεδομένα της pushover βρίσκονται στα αρχεία: datafile.pus, datafile.reb και datafile.ppp. Στην εντολή εκτελέσεως δεν χρησιμοποιείται extension:

pushmode datafile

mode = rd : r-mode – Δυναμικος σεισμός ( Πολύ-ιδιομορφική αναπροσαρμοζόμενη ανάλυση ).

= rs : rmode – Στατικός σεισμός – Κατανομή : Ομοιόμορφη.