ΝΕΧΤ  r q – mode

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Αφού ορίσουμε τον κάνναβο (απλό ή σύνθετο από επί μέρους καννάβους), εν συνεχεία ορίζουμε τους στύλους/τοιχώματα, τις δοκούς και τις πλάκες μιας στάθμης, διαδοχικά, με τη σειρά που αναφέρονται.

ΚΟΜΒΟΙ – ΣΤΥΛΟΙ

 • Εκεί που υπάρχουν στύλοι/τοιχώματα δεν χρειάζεται να ορίσουμε πρώτα τους κόμβους γιατί οι κόμβοι ορίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα στο κέντρο του περιγεγραμμένου ορθογωνίου της διατομής του στύλου. Στύλος και κόμβος έχουν τον ίδιο αριθμό.

Σχήμα 1

 • Κόμβοι πρέπει να ορισθούν στις διασταυρώσεις και τα πέρατα δοκών, όπου δεν υπάρχουν στύλοι.

Σχήματα  2 , 3

 • Κόμβοι ορίζονται επίσης για να διευκολύνουν τον ορισμό ορισμένων πλακών.

Σχήματα  4 , 5 , 6

Στα παραπάνω σχήματα οι κόμβοι 17, 23 και 24 απαλείφονται από το χωρικό πλαίσιο.

 • Ένας κόμβος, άπαξ και ορισθεί σε μια στάθμη, διατίθεται με τον ίδιο αριθμό σε όλες τις στάθμες (κομβογραμμή). Βεβαίως δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις στάθμες. Ένας κόμβος χρησιμοποιείται σε μια στάθμη, αν αυτός συνδέεται στη στάθμη αυτή με κάποιο μέλος (δοκό, στύλο/τοίχωμα, πλάκα).

 • Για τους κόμβους που σε ορισμένες στάθμες δεν χρησιμοποιούνται, ο χρήστης δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να κάνει καμία ενέργεια. Το πρόγραμμα αυτόματα τους απαλείφει από το χωρικό πλαίσιο.

 • Όταν ορίζουμε έναν στύλο σε θέση που υπάρχει κόμβος, τότε πρέπει να δώσουμε στον στύλο τον αριθμό του προϋπάρχοντος κόμβου, αλλιώς θα ορισθεί μαζί με τον στύλο και άλλος κόμβος.

 • Θεωρητικά ο κόμβος πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο βάρους της διατομής του στύλου. Στην πράξη επιτρέπονται αποκλίσεις, αλλά πάντως ο κόμβος πρέπει να βρίσκεται εντός του περιγεγραμμένου ορθογωνίου της διατομής (ούτε καν πάνω στο περίγραμμα).

 • Αν μετακινήσουμε έναν κόμβο σε μία στάθμη, ο κόμβος αυτός μετακινείται σε όλες τις στάθμες (κομβογραμμή).

 • Αν διαγράψουμε έναν κόμβο σε μία στάθμη, αυτός διαγράφεται από όλες τις στάθμες.

 • Φυτευτός στύλος σε μια στάθμη, π.χ. την 5, ορίζεται εφόσον έχει ορισθεί, αν στην ίδια αυτή στάθμη διαγράψουμε τον στύλο. Ο στύλος θα εξακολουθεί να υπάρχει στις άνω στάθμες και θα νοείται φυτευτός σε αυτή τη στάθμη. Για οπτική σαφήνεια, μπορούμε από την παραπάνω στάθμη, να κάνουμε προβολή του στύλου σε αυτήν.

ΔΟΚΟΙ

 • Η αρίθμηση των δοκών μιας στάθμης είναι ανεξάρτητη από εκείνη των άλλων σταθμών.

 • Αριθμούνται πρώτα οι δοκοί της οριζόντιας έννοιας (χ) ή γενικότερα της έννοιας (1) και μετά εκείνες στην εγκάρσια έννοια (y) ή γενικότερα στην έννοια (2).

Σχήμα 7

 • Κενά στην αρίθμηση επιτρέπονται, όμως καλό είναι να περιορίζονται σε λογικά όρια.

 • Δοκοί μιας έννοιας που έχουν συνέχεια μεταξύ τους (δηλαδή οι ράβδοι του οπλισμού μπορούν να περάσουν από τη μία δοκό στην άλλη), πρέπει να έχουν συνεχή αύξουσα αρίθμηση (από αριστερά προς τα δεξιά και από κάτω προς τα πάνω), ή αν η συνέχεια στην αρίθμηση των δοκών εκατέρωθεν ενός ενδιάμεσου κόμβου παραβιάζεται, τότε οι παραλειπόμενοι αριθμοί δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε άλλες δοκούς της στάθμης.

 • Αντιθέτως, αν οι ράβδοι του οπλισμού δύο δοκών μιας έννοιας που συντρέχουν σε έναν ενδιάμεσο κόμβο δεν μπορούν, ή δεν θέλουμε, να περάσουν από τη μία στην άλλη, τότε πρέπει να διακόψουμε τη συνέχεια της αρίθμησης και τους παραλειπόμενους αριθμούς (ή τουλάχιστον έναν από αυτούς) να χρησιμοποιήσουμε στην αρίθμηση άλλων δοκών της αυτής έννοιας.

 • Στην αρίθμηση των δοκών προσέχουμε ώστε στον κόμβο που περατούται η τελευταία (στην αρίθμηση) δοκός της 1ης έννοιας, να μην περατούται και άλλη δοκός της αυτής έννοιας (όπως π.χ. μπορεί να συμβεί αν ο τελευταίος αυτός κόμβος είναι κόμβος τοιχώματος).

 • Καλό είναι να προβλέπουμε ένα μικρό κενό στην αρίθμηση μεταξύ των δοκών της 1ης έννοιας και εκείνων της 2ης, για τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις που απαιτούν αύξηση του πλήθους των δοκών της 1ης έννοιας, χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουμε σε γενική επαναρίθμηση των δοκών της στάθμης.

 • Στις δοκούς με ελαστική έδραση (πεδιλοδοκός) ο αριθμός στην οθόνη είναι γαλάζιος, ενώ στις δοκούς ανωδομής είναι πράσινος.

 • Για να ανήκει ένας κόμβος σε μια δοκό, είναι απαραίτητο η δοκός να διασπασθεί σε δύο ράβδους (δοκούς) των οποίων τα άκρα να συντρέχουν στον κόμβο.

Σχήματα  8 , 9

 • Διάσπαση μιας δοκού σε δύο ράβδους πρέπει να κάνουμε και στην περίπτωση που στη δοκό αυτή φυτεύεται ένας στύλος.

Σχήμα 10

Εδώ δεν μπορεί να ορισθεί μόνο μια ράβδος (21-22).

ΠΛΑΚΕΣ

Οι πλάκες στο ΝΕΧΤ ορίζονται από τους 4 γωνιακούς κόμβους και σε ειδικές περιπτώσεις από όλους τους κόμβους του περιγράμματος.

Από τα παραπάνω δεδομένα το πρόγραμμα καθορίζει το περίγραμμα, κάνοντας χρήση των αξόνων των δοκών και τοιχωμάτων (διαμήκων αξόνων), το οποίο είναι εν γένει μια κλειστή πολυγωνική γραμμή. Στην περίπτωση τριέρειστων και διέρειστων πλακών καθώς και προβόλων, για τον καθορισμό του περιγράμματος λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι ελεύθερες πλευρές. Στις τριέρειστες πλάκες ως πρώτη δίνεται η ελεύθερη πλευρά, ενώ για τις διέρειστες και τους προβόλους ο χρήστης πρέπει να συμβουλευθεί τα σχετικά σχήματα ορισμού των τοπικών αξόνων και πρώτη να δοθεί η πλευρά 1. Στους τέσσερις γωνιακούς κόμβους ορισμού της πλάκας αντιστοιχούν 4 βασικές κορυφές του περιγράμματος. Το πρόγραμμα, στην περίπτωση που οι πλάκες δεν είναι ορθογωνικές, βρίσκει το εμβαδόν του πολυγώνου και εκτελεί την παρακάτω διαδικασία ορθογωνίσεως:

Ενώνει τις 4 βασικές κορυφές του περιγράμματος με ευθείες και εξετάζει την παραλληλότητα των απέναντι ευθειών (1 και 3 αφ’ ενός και 2 και 4 αφ’ ετέρου).

Σχήμα 11

Ε (εμβαδόν πολυγώνου)

Στην περίπτωση που θα βρεθεί το ένα ζεύγος των ευθειών αυτών παράλληλες, τότε η απόσταση των παράλληλων γραμμών αποτελεί την μια πλευρά του ισοδύναμου ορθογωνίου, ενώ η άλλη πλευρά βρίσκεται δια διαιρέσεως του εμβαδού της επιφανείας με την πρώτη πλευρά.

Στην περίπτωση που σε κανένα ζεύγος απέναντι ευθειών δεν διαπιστωθεί παραλληλότητα, τότε περί το κέντρο βάρους του πολυγώνου ορίζεται μια ισοδύναμη απόσταση των πλευρών που σχηματίζουν τη μικρότερη γωνία. Η ισοδύναμη αυτή απόσταση θεωρείται ως η μία από τις πλευρές του ισοδύναμου ορθογωνίου. Η άλλη πλευρά βρίσκεται όπως προηγουμένως.

Σχήμα 12

Ε = εμβαδόν πολυγωνικής

Στην περίπτωση που το αυτόματο ορθογώνισμα μιας πλάκας δεν ικανοποιεί τον χρήστη, αυτός έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το ισοδύναμο ορθογώνιο, δίνοντας τα lx και ly.

ΙΚΑΝΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ EC8

 • Σύμφωνα με τον EC8 ο έλεγχος διατμήσεων των δοκών με απαιτήσεις αντισεισμικότητας, των στύλων και των τοιχωμάτων, γίνεται όχι μόνο με τις τέμνουσες της ανάλυσης αλλά και με τις ικανοτικές τέμνουσες. Ακόμη, ο έλεγχος σε κάμψη των τοιχωμάτων γίνεται με τις ικανοτικές ροπές.

 • Εκτός των παραπάνω ικανοτικών ελέγχων οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί και εφαρμόζονται πάντοτε, ο ικανοτικός έλεγχος αποφυγής σχηματισμού μηχανισμού ορόφου (κοινώς λεγόμενος ικανοτικός έλεγχος κόμβων) είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζεται, μόνο, αν δεν πληρούνται οι συνθήκες καλής διάταξης και επάρκειας των τοιχωμάτων (EC8…..).

 • Για να γίνουν οι ικανοτικοί έλεγχοι του ΕΑΚ, υποχρεωτικοί ή μη, πρέπει:

  (α) Να ενεργοποιηθεί η εντολή capacity και να συμπληρωθούν τα κατάλληλα δεδομένα (τουλάχιστον οι κόμβοι πέρατος της τελευταίας ενεργού, δηλαδή οπλιζόμενης, δοκού της 1ης έννοιας σε όλες τις στάθμες, από την 1η έως τη στάθμη όπου βρίσκεται το κατώτερο διάφραγμα ή ακόμη και ως την οροφή του πρώτου υπογείου.

  (β) Να έχει ορισθεί η κρίσιμη περιοχή όλων των τοιχωμάτων (ishe = 11 στην εντολή output selection, στη στάθμη όπου βρίσκεται η κρίσιμη περιοχή).

  Η κρίσιμη περιοχή ενός τοιχώματος είναι στη θέση πακτώσεώς του, που συμπίπτει με τη θέση της μεγίστης ροπής. Έτσι, η κρίσιμη περιοχή φυσιολογικά αναζητείται στη βάση του τοιχώματος, εκτός αν υπάρχουν παγιωμένες οριζοντίως στάθμες (συνήθως υπογείων), οπότε η κρίσιμη περιοχή βρίσκεται ψηλότερα (π.χ. στο ισόγειο).

  Η εκτέλεση του NEXT κατά EC8 γίνεται με τις εντολές (Γραμμή εντολών DOS):

  ec8 -rd datafile: Εκτελούνται όλοι οι ικανοτικοί πλην εκείνων των κόμβων.

  ec8y -rd datafile: Εκτελούνται όλοι οι ικανοτικοί συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των κόμβων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αφού συμπληρωθεί η γραφική εισαγωγή των δεδομένων, καλό είναι να κάνουμε μια πρώτη επίλυση χωρίς κανένα ικανοτικό έλεγχο, για τον έλεγχο των δεδομένων:

nextf -rd datafile

Με την εντολή αυτή εκτελούνται διαδοχικά όλες οι φάσεις του ΝΕΧΤ χωρίς να γίνεται κανένας ικανοτικός έλεγχος. Αν σε κάποια φάση (x) ανιχνευθεί λάθος, η φάση αυτή δεν ολοκληρώνεται και στην οθόνη δεν εμφανίζεται το πληροφοριακό μήνυμα:

End of phase……x

Το μήνυμα που θα βρούμε στο file:

datafile.res

και στο πέρας της φάσης x, θα βοηθήσει το χρήστη στη διόρθωση του λάθους.

Η παραπάνω διαδικασία, αφού διορθωθεί το λάθος, επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειασθεί, ώστε να διορθωθούν όλα τα λάθη, και η εκτέλεση να φτάνει επιτυχώς μέχρι τέλους.

Καλό είναι, στο στάδιο αυτό, να ελέγχουμε με έναν editor τις παρακάτω κρίσιμες εντολές στο file των δεδομένων:

datafile

(α) System parameters ( kax, levs )

(β) Restraints

(γ) Capacity (nod)

(δ) Output selection ( ishe = 11 )

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Στο ΝΕΧΤ, η θεμελίωση μπορεί να γίνει με μεμονωμένα πέδιλα, πεδιλοδοκούς επί ελαστικής εδράσεως, γενική κοιτόστρωση και, βεβαίως, με συνδυασμούς αυτών.

Στην περίπτωση των μεμονωμένων πεδίλων, αυτά μπορεί να είναι παγιωμένα (πάκτωση των στύλων στο έδαφος) ή ελαστικά εδραζόμενα κατά την κατακόρυφη έννοια ή ακόμη και σε στροφή περί τους δύο οριζόντιους άξονες.

Η ελαστική έδραση των δοκών της θεμελίωσης, συνεχής ελαστική έδραση καθ΄όλο το μήκος τους, γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, αν πριν τον ορισμό τους (ορίζονται οι κοινές δοκοί) ενεργοποιήσουμε την εντολή “Ελαστ.Έδραση”, στο Menu ΔΟΚΟΙ–ΟΡΙΣΜΟΣ. Ο δείκτης ελαστικής έδρασης των δοκών δίνεται στην εντολή system parameters. Στις ελαστικά εδραζόμενες δοκούς, ο αριθμός της δοκού στην οθόνη είναι γαλάζιος ενώ στις κοινές δοκούς πράσινος.

Η ελαστική έδραση των πεδίλων καθορίζεται με τη βοήθεια ελατηρίων στους κόμβους της θεμελίωσης στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Σχήματα  13 ,  14

 • ελαστικά εδραζόμενο μήκος δοκού

 • Ελατήριο αντιπροσωπεύον το έδαφος κάτω από τον στερεό κόμβο.

  Κz = A * Co = lw * b * Co,

  b = πλάτος πέλματος πεδιλοδοκού

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΕΔΙΛΩΝ

Σχήμα 15

Σχήμα 16

Α = bx * by

Ix = bx * by/12

Iy = bx *by/12

Κατακόρυφο ελατήριο (διεύθυνση 3)

Kz = A *Co (διεύθυνση 3)

Στροφικά ελατήρια (διευθύνσεις 4 και 5)

Κφx = Ix * Co (διεύθυνση 4)

Κφy = Iy * Co (διεύθυνση 5)

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται η συμπλήρωση των κατάλληλων δεσμεύσεων στους κόμβους της στάθμης θεμελιώσεως (restraints).

Ακόμα και στην περίπτωση που συμπληρώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα ο χρήστης πρέπει να κάνει έλεγχο στην εντολή restraints.

ΕΙΔΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ (restaints)

d1 2 3 4 5 6

-1 -1 -2 -2 -2 -1 : Πλήρης πάκτωση στύλου στο έδαφος (Ελατήρια: δεν ορίζονται)

-1 -1 -2 -2 -2 -1 : Πέδιλο ελαστικά εδραζόμενο (Ελατήρια: 1 κατακόρυφο + 2 στροφικά)

-1 -1 0 0 0 -1 : Τυπικός κόμβος πεδιλοδοκού (χωρίς ελατήριο)

-1 -1 -2 0 0 -1 : Κόμβος πεδιλοδοκού με κατακόρυφο ελατήριο (πλασματικό ή πραγματικό)

Στην περίπτωση d = -2 πρέπει να συμπληρώνεται στα ‘springs’ το κατάλληλο ελατήριο. Η μη συμπλήρωση ελατηρίου ισοδυναμεί με πλήρη παγίωση d= -2 => d = -1.

Πέδιλα που βρίσκονται σε ανώτερη στάθμη από εκείνη της θεμελιώσεως δεσμεύονται κατακορύφως με d = -2.

ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

 • Κατακόρυφα στοιχεία με μεγάλο λόγο πλευρών, d/bo > 4 που στο σεισμό συμπεριφέρονται ως καμπτικοί πρόβολοι.

  (Συνιστάται: d >= 1.50 ή καλύτερα 2.00 μ.)

 • Ο έλεγχος αντοχής γίνεται μόνο κατά τη διαμήκη έννοια σε μονοαξονική εκκεντρότητα. (Αμελούνται οι ροπές Μ3 και η τέμνουσα V2).

  Στην περίπτωση που η Μ3 δεν μπορεί να αγνοηθεί, το τοίχωμα πρέπει να οπλίζεται ως υποστύλωμα σε διπλή εκκεντρότητα.

Σχήμα 17

 • Περισφίγγονται τα ακραία του τμήματα υποχρεωτικά στην κρίσιμη περιοχή και προαιρετικά στις άλλες περιοχές.

 • Κρίσιμη περιοχή τοιχώματος

  Είναι η περιοχή μέγιστης ροπής του τοιχώματος.

Σχήμα 18

 • Στο NEXT για να καθορίσουμε την κρίσιμη περιοχή δηλώνουμε τον όροφο (στάθμη) όπου αυτή βρίσκεται. Στην περίπτωση που η κρίσιμη διατομή εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, τότε δηλώνεται μόνο ο κατώτερος από αυτούς.

 • Η κρίσιμη περιοχή ενός τοιχώματος δεν πρέπει να δηλώνεται μέσα σε παγιωμένο όροφο. Αυτή μπορεί να βρίσκεται σε οποιονδήποτε από τους μη παγιωμένους ορόφους. Κατά κανόνα, η κρίσιμη περιοχή ενός τοιχώματος βρίσκεται στον κατώτερο από τους μη παγιωμένους ορόφους.

 • Δεν είναι απαραίτητο η κρίσιμη περιοχή όλων των τοιχωμάτων να βρίσκεται στον ίδιο όροφο.

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κατ’ αρχήν, το γενικό σύστημα αναφοράς μπορεί να εκλεγεί αυθαίρετα. Η εκλογή του, όμως, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά: (α) την εφαρμογή των διατάξεων του αντισεισμικού κανονισμού, οι οποίες εξαρτώνται από τις διευθύνσεις των αξόνων x και y του γενικού συστήματος, και (β) την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Για τους παραπάνω λόγους πρέπει:

 1. Η αρχή των αξόνων να λαμβάνεται εγγύς του κέντρου βάρους της επιφανείας των τυπικών ορόφων του κτιρίου.

 2. Οι διευθύνσεις των αξόνων να προσεγγίζουν τις διευθύνσεις των κυρίων αξόνων αδρανείας των κατακορύφων στοιχείων των τυπικών ορόφων.

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι άξονες του γενικού συστήματος συμπίπτουν με τυχόν άξονες συμμετρίας των τυπικών ορόφων του κτιρίου.

Φάσεις Εισαγωγής Δεδομένων

Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για την σειρά εισαγωγής δεδομένων, παρόλο που το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά ανοικτό στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να περιγράψουμε τον φορέα και εναπόκειται στον χρήστη να επιλέξει τον ταχύτερο απ΄ αυτούς, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του φορέα, την εμπειρία του στο πρόγραμμα και το κατά πόσο είναι εφικτό να έχει τα γεωμετρικά στοιχεία του κτιρίου σε αρχείο μορφής DXF.

Το πρόγραμμα οργανώνει τα δεδομένα του ανά στάθμη. Στάθμη ορίζουμε σε οποιοδήποτε οριζόντιο επίπεδο απαιτούνται κόμβοι για την περιγραφή των μελών του φορέα (συμπεριλαμβάνονται πατάρια και ανισοσταθμίες που δεν πρέπει να θεωρηθούν ένα διάφραγμα). Αυτομάτως το NEXT ορίζει ένα διάφραγμα για κάθε στάθμη. Έχουμε βέβαια την δυνατότητα να εξαιρέσουμε κάποιους κόμβους ή να ορίσουμε πολλαπλά διαφράγματα στην ίδια στάθμη (πολλαπλά πατάρια στην ίδια στάθμη σε διαφορετικά σημεία στην κάτοψη).

Διευκρινίζεται ότι κάποιοι κόμβοι ανήκουν σε ένα διάφραγμα όταν οι σχετικές μετακινήσεις dx, dy, φz μεταξύ τους είναι μηδενικές.

1. Για να αρχίσουμε την εισαγωγή των γεωμετρικών στοιχείων του φορέα, πρέπει να σχεδιάσουμε, έναν ή περισσότερους καννάβους, ή να εισάγουμε κάποιο DXF αρχείο με την βοήθεια των οποίων θα σχεδιασθούν τα δομικά στοιχεία του φορέα. Οι κάνναβοι και οι γραμμές του DXF, δεν αποτελούν λογικές έννοιες για το πρόγραμμα. Απλώς χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρο για τον ευκολότερο σχεδιασμό.

2. Η διαδικασία σχεδίασης αρχίζει από οποιαδήποτε στάθμη θέλει ο χρήστης. Σκόπιμο είναι να επιλεγεί η στάθμη με τα περισσότερα υποστυλώματα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξηγήσουμε την λογική του προγράμματος στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις διατομές των στύλων, δοκών και πλακών. Ο χρήστης, πρώτα επιλέγει την διατομή την οποία θα χρησιμοποιήσει για την εισαγωγή κάποιου δομικού στοιχείου και κατόπιν εισάγει το στοιχείο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία βιβλιοθήκη διατομών όπου κάθε διατομή έχει έναν αριθμό. Καθώς οι εντολές εισαγωγής είναι επαναληπτικές, ορίζονται επαναλαμβανόμενα δομικά στοιχεία γρήγορα ορίζοντας την κάθε διατομή που θα χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά. Δεν θα πρέπει να συγχέεται ο αριθμός διατομής με την αρίθμηση των δομικών στοιχείων.

3. Περιγράφονται οι στύλοι της στάθμης στην οποία εργαζόμαστε. Κάθε φορά που σχεδιάζεται ένας στύλος, τοποθετείται αυτόματα στο κέντρο του και ο αντίστοιχος κόμβος με την ίδια αρίθμηση. Ακολούθως τοποθετούνται οι κόμβοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την περιγραφή του φορέα. Κόμβος απαιτείται για τον προσδιορισμό αρχής και τέλους οποιουδήποτε γραμμικού μέλους. Ένας κόμβος άπαξ και ορισθεί, τοποθετείται σε όλες τις στάθμες στην ίδια κατακόρυφο με την ίδια αρίθμηση (κομβογραμμή). Μετακίνηση ή διαγραφή ενεργεί επίσης σε όλες τις στάθμες και επομένως πρέπει να γίνεται με προσοχή. Κόμβοι που δεν χρειάζονται σε κάποιες στάθμες απλά δεν χρησιμοποιούνται. Πρόσθετοι κόμβοι ορίζονται και για τον προσδιορισμό ορισμένων πλακών.

4. Σχεδιάζονται οι δοκοί του φορέα ως γραμμικά στοιχεία μεταξύ δύο κόμβων. Η εκκεντρότητα της σύνδεσης των άκρων των δοκών με τους κόμβους, λαμβάνεται υπ΄ όψιν αυτόματα από το πρόγραμμα, χωρίς να δημιουργούνται πρόσθετοι ράβδοι ,είτε πρόκειται για στήριξη σε τοίχωμα, είτε σε στύλο.

5. Περιγράφονται οι πλάκες από τους γωνιακούς κόμβους στήριξης των δοκών στους οποίους εδράζονται και σε ορισμένες περιπτώσεις από όλους τους κόμβους. Η στήριξη πλάκας σε τοίχωμα λαμβάνεται υπ΄ όψιν στην μεταβίβαση των φορτίων. Το πρόγραμμα ορθογωνίζει τις οριζόμενες πλάκες. Σε περίπτωση που το παραγόμενο ορθογώνιο δεν ικανοποιεί τον Μηχανικό υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των διαστάσεων.

6. Χρησιμοποιώντας την δυνατότητα αντιγραφής σταθμών δημιουργούμε και τις άλλες στάθμες του κτιρίου, κάνοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Μπορούμε, ανεξάρτητα από την στάθμη στην οποία εργαζόμαστε, να αντιγράψουμε οποιαδήποτε στάθμη σε άλλη.

7. Τα ίχνη των στύλων, στο ή στα επίπεδα θεμελίωσης, δημιουργούνται με την εντολή Προβολή Στύλων. Οι διατιθέμενοι τρόποι θεμελίωσης είναι με πέδιλα και συνδετήριους δοκούς, δοκούς επί ελαστικής εδράσεως (πεδιλοδοκοί) ή συνδυασμός των παραπάνω.

8. Ολοκληρώνουμε την εισαγωγή δεδομένων με τις παραμέτρους επίλυσης του κτιρίου: Φορτία πλακών και μελών, παραδοχές υλικών, δεδομένα σεισμού και εδάφους, δεδομένα για τους ικανοτικούς ελέγχους κ.λ.π. καθώς και τον τρόπο εμφάνισης των αποτελεσμάτων. Στις θέσεις των αριθμητικών δεδομένων το πρόγραμμα έχει default τιμές οι οποίες φυλάσσονται στο αρχείο testxx το οποίο είναι μορφής ASCI. Μπορούμε επομένως να προσαρμόσουμε τις τιμές αυτές ανάλογα με τις συνηθέστερες παραμέτρους των μελετών μας.

Με το σώσιμο της μελέτης δημιουργείται το αρχείο δεδομένων το οποίο έχει όνομα τον κωδικό μελέτης χωρίς extension.

Επίλυση φορέα

Η επίλυση του φορέα μπορεί να γίνει στο περιβάλλον της γραφικής εισαγωγής δεδομένων στα Windows. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα, σε περίπτωση που η διαθέσιμη μνήμη του υπολογιστή είναι μικρή, να γίνει σε περιβάλλον Command line.

Τα παραγόμενα αρχεία αποτελεσμάτων είναι ASCI μορφής και μπορούμε να τα δούμε στην οθόνη μας με το πρόγραμμα View ή να τα διορθώσουμε με έναν editor. Το συγκεντρωτικό αρχείο αποτελεσμάτων έχει όνομα: κωδικός μελέτης.res.

Εκτύπωση τεύχους μελέτης

Η εκτύπωση του αρχείου αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει από το DOS χρησιμοποιώντας την εντολή print (συνιστάται στους χρήστες με αργό σχετικά εκτυπωτή), ή μέσο του προγράμματος View που διατίθεται. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να διαβασθεί από κάποιον κειμενογράφο των Windows (Write, Word κ.λ.π.)

Διαχείριση, εκτύπωση σχεδίων

Στο γραφικό μέρος του προγράμματος, μετά την επίλυση του φορέα, μπορούμε να ζητήσουμε την εμφάνιση των οπλισμών και των λεπτομερειών υποστυλωμάτων που έχει παράγει το πρόγραμμα, όπου προσφέρονται εργαλεία για την τροποποίηση και μετακίνηση των οπλισμών ώστε τα σχέδια να γίνουν πιο ευανάγνωστα. Μπορούμε να εκτυπώσουμε τα σχέδια απ΄ ευθείας σε printer ή plotter, ή να δημιουργήσουμε αρχεία τύπου DXF για να επεξεργασθούν περαιτέρω από άλλο σχεδιαστικό πρόγραμμα.