Ελαστική Δυναμική Ανάλυση (m – factors)

Ο έλεγχος καμπτικής αστοχίας σε σεισμό σε μια δυναμική ελαστική ανάλυση γίνεται με τη βοήθεια των τοπικών δεικτών πλαστιμότητας m ( mfactors ).

Επίσης το πρόγραμμα ελαστικής δυναμικής ανάλυσης κατά ΚΑΝΕΠΕ υπολογίζει τους δείκτες ανεπάρκειας λ και κάνει έλεγχο για την ύπαρξη καμπτοδιατμητικώς ασθενούς και στρεπτικώς ασθενούς ορόφου.

 

Ελαστική Δυναμική Ανάλυση (m – factors)

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ (m-factors)

Για τον έλεγχο της καμπτικής επάρκειας οπλισμένου κτιρίου με την βοήθεια των τοπικών δεικτών πλαστιμότητας m απαιτείται μία ελαστική δυναμική ανάλυση. Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιείται το datafile.m_f το οποίο προκύπτει από το datafile.nxt με τις εξής τροποποιήσεις:

‘Create earthquake’- Αλλαγές

qx=qy=1.00

Key = -1 / -3 : Ελαστικό φάσμα (Eπιλογή: key=-3)

‘Quality specifications’ – Συμπληρώνεται το ‘Quality-pus’

Μέσες αντοχές υλικών:  fc , fy

‘Envelopes’ – Συμπληρώνονται μόνον οι σεισμικοί συνδυασμοί

Παραλείπεται ο μη σεισμικός συνδυασμός

‘Output selection’ – Επιλεκτική Εκτύπωση:

Συμπληρώνονται τα idia, icom και isys με τιμές:

idia = -1 , icom = 0 , isys = 0

Οι τιμές αυτές οδηγούν στη μέγιστη δυνατή οικονομία εκτυπώσεως.

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Απαιτούμενα files: datafile.m_f, datafile.pus, datafile.reb, datafile.ppp

1η Ανάλυση

push -rd datafile

next -rdm datafile

2η Ανάλυση και λοιπές (αν γίνουν περισσότερες από μία αναλύσεις)

next -rdm datafile

Αποτελέσματα στο datafile.m_f

Προϋπόθεση εφαρμογής μόνο της δυναμικής ελαστικής μεθόδου:

α. ρ <= 2.5 για όλα τα στοιχεία

β. ή κτίριο μορφολογικά κανονικό

1. Κανένας φορέας δεν έχει ασυνέχεια καθ’ ύψος.

2. Κανένας όροφος δεν είναι καμπτοδιατμητικώς ασθενής.

3. Κανένας όροφος δεν είναι στρεπτικώς ασθενής.