Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Computec Software ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΧΤ

Η εταιρεία Computec Software ιδρύθηκε το 1990. Αναπτύσσει έκτοτε αδιάλλειπτα το λογισμικό ΝΕΧΤ για στατικά έργα Πολιτικού Μηχανικού με τη μέθοδο της στατικής και δυναμικής ανάλυσης, καθώς και της διαστασιολόγησης γραμμικών ελαστικών συστημάτων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα ΝΕΧΤ, λογισμικό για πολιτικούς μηχανικούς, που άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1960 αξιοποιώντας με πρωτοπόρο για την εποχή τρόπο τη μαθηματική μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων από τον σημαντικό μελετητή μηχανικό Νικόλαο Χρονέα, αναπτύχθηκε για τις ανάγκες των μελετών του γραφείου “Παγώνης- Χρονέας- Κινάτος” και χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση όλων των έργων που το γραφείο ανέλαβε, καθώς και για την εκπόνηση πλήθους μελετών άλλων γραφείων, Ελλάδας και εξωτερικού. Από τη δεκαετία του 1970 και μετά, σημαντικά έργα μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας τον κώδικα του προγράμματος. Το πρόγραμμα αρχικά αναπτύχθηκε σε περιβάλλον mainframe της IBM και αργότερα σε UNIX.

Η Computec Software ιδρύθηκε από το 1990 από τον Νικόλαο Χρονέα με συνδημιουργό τον Σπύρο Γάζο, με βασικό σκοπό τη μεταφορά και ανάπτυξη του κώδικα του προγράμματος σε περιβάλλον μικροϋπολογιστών, ώστε το πρόγραμμα να  αναπτυχθεί ως εμπορεύσιμο πλέον προϊόν που θα απευθύνεται για χρήση στο σύνολο των μελετητών πολιτικών μηχανικών. Το βασικό πρόγραμμα αρχικά μεταφέρθηκε στο λειτουργικό σύστημα DOS και μετά επεκτάθηκε στα Windows. ‘Ετσι, το πρόγραμμα απέκτησε γραφικό περιβάλλον και σχεδιαστικές δυνατότητες, ενσωματώνοντας παράλληλα όλους τους Ευρωκώδικες και τους Ελληνικούς κανονισμούς. 

Η Computec Software, ως εταιρία συμβούλων μηχανικών, μέσω του προγράμματος ΝΕΧΤ, έχει συμβάλει στον υπολογισμό, την ανάλυση και διαστασιολόγηση στατικών μελετών για σημαντικά και μεγάλα οικοδομικά και τεχνικά έργα τόσο στην χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Η συνεχής ενασχόληση με το αντικείμενο στατικής και δυναμικής ανάλυσης νέων κατασκευών καθώς και πλαστικής ανάλυσης για την αποτίμηση υφιστάμενων φορέων σε σεισμό, την κατατάσσει στις πρώτες θέσεις του ελληνικού τεχνικού κόσμου στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών λογισμικού για το συγκεκριμένο μελετητικό αντικείμενο. Το στατικό πρόγραμμα ΝΕΧΤ υφίσταται με τις τελευταίες ισχύουσες ενημερώσεις, συμβατές με τους νεότερους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς. Οι τωρινοί εταίροι της εταιρείας είναι ο Σπύρος Γάζος και η Λουϊζα-Μαρία Χρονέα. Ο συνεργάτης της Computec Software στατικός πολιτικός μηχανικός Κ.Πολυχρονόπουλος, βασικός εταίρος της «Παγώνης-Πολυχρονόπουλος-Κινάτος Ε.Ε.», παρέχει την αμέριστη συμβουλευτική του συμμετοχή για τις επιστημονικές αναβαθμίσεις του προγράμματος.

ΠΕΛΑΤΕΣ – ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΧΤ

Η εταιρεία Computec Software, μέσω απευθείας διάθεσης των προϊόντων της σε δημόσιους φορείς, και μέσω πολυάριθμων αξιόλογων συνεργασιών της «ΠΑΓΩΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.» με όλες σχεδόν τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Πανεπιστημιακές Σχολές και Υπουργεία της χώρας έχει συμβάλλει σε μελέτες υλοποίησης έργων πολιτικού μηχανικού όλων των μεγάλων εγχώριων κατασκευαστικών εταιριών. Σημαντικός είναι ο αριθμός των ιδιωτικών έργων που έχουν εκπονηθεί χρησιμοποιώντας το ΝΕΧΤ, με έμφαση σε Βιομηχανικά Κτίρια, Εμπορικά Κέντρα, Κτίρια Γραφείων και μεγάλες Ξενοδοχειακές Μονάδες. Τα προϊόντα της εταιρείας Computec Software, που περιγράφονται κάτω από την γενική επωνυμία ΝΕΧΤ, μπορούν να αξιοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο -το λεγόμενο πακέτο του προγράμματος- ή ως επιμέρους τμήματα απευθυνόμενα στις ειδικές ανάγκες του κάθε μελετητή και, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διάθεσης, για το χρονικό διάστημα που αυτός ορίζει. Τα τμήματα που διατίθενται προς τμηματική πώληση, είναι, συνοπτικά, μεταξύ άλλων, τα εξής: r-q-mode, s-mode, μεταλλικές συνδέσεις, pushover ανάλυση, γέφυρες-προένταση και τοίχος αντιστήριξης, με το τελευταίο να διανέμεται δωρεάν, συνοδεύοντας κάποια προαναφερθέντα τμήματα.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα ΝΕΧΤ δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μηχανικό να διαμορφώσει το μοντέλο του με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες επιλογές που ο μηχανικός κρίνει κατάλληλες για το κτίριο ή την κατασκευή. Δηλαδή, υπάρχουν παράμετροι ικανές να προσομοιάσουν την πραγματικότητα και τις δοσμένες λύσεις, μη υποχρεώνοντας τον μηχανικό σε μια γενικευμένη λύση, αλλά αντιθέτως δίνοντάς του τη δυνατότητα να καθορίσει ο ίδιος με ακρίβεια το μοντέλο επίλυσης. Η σκέψη, η κρίση και οι επιλογές του μηχανικού υποστηρίζονται από κατάλληλο περιβάλλον ενσωμάτωσής τους στο μοντέλο επίλυσης. Αυτή η λειτουργία του ΝΕΧΤ είναι μοναδική στα υπάρχοντα προγράμματα λογισμικού για μηχανικούς, και είναι η ορθότερη προσέγγιση, καθώς δεν ανταποκρίνεται κάθε μοντέλο σε όλα τα κτίρια, αντιθέτως μια τέτοια γενικευμένη επίλυση θα έδινε μερικώς εσφαλμένα αποτελέσματα. Παραδείγμα παραμέτρων που εξυπηρετούν τη λειτουργία και φιλοσοφία του προγράμματος, και που ορίζονται με απόφαση μέσω της κρίσης του μηχανικού, είναι οι στερεοί κόμβοι και η ύπαρξη γνήσιων διαφραγμάτων, δηλαδή ουσιαστικά η ύπαρξη του r-mode. Επίσης, το ΝΕΧΤ είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση προεντεταμένων φορέων τόσο σε κτιριακά έργα όσο και σε γέφυρες. Η εφαρμογή του σε περιπτώσεις μελέτης ειδικών έργων (προεντεταμένων κελυφών, σιλό, υδατοπύργων, θεμελιώσεων μηχανών κ.λ.π.) και πολύπλοκων έργων (υψηλών κτιρίων, ανηρτημένων στεγών, μεταλλικών κτιρίων, υψηλών σιδηροδρομικών και οδικών γεφυρών) το κατατάσσει ανάμεσα στα πιο αξιόπιστα προγράμματα στην ελληνική αγορά, και όχι μόνο, ως καταξιωμένο εργαλείο στα χέρια των έμπειρων μηχανικών του τεχνικού κόσμου της χώρας μας.